img

Одељење за финансије, привреду и пољопривреду

Шеф одељења:

Биљана Дамљановић, 478-712, biljanadamljanovic@ruma.rs

Адреса: Главна 107

                          

 

Документа која можете преузети

 

Почевши од 03.01.2018. годинe захтеви за трансфер средстава из буџета општине Рума предвиђених Одлуком о буџету подносе се искључиво путем нових-прилагођених образаца, и то:

1) Захтев за плаћањепо документу - Образац ЗПЛ (за индиректне кориснике буџетаопштине Рума који своје финансијске извештаје консолидују за надлежним директним корисником - општинском Управом),

2) Захтев за исплату плата, додатака и накнада - Образац ЗПЛ-1 (за индиректне кориснике буџетаопштине Рума који своје финансијске извештаје консолидују за надлежним директним корисником - општинском Управом ),

3) Захтев корисника средстава буџета општине Рума за плаћање по документу - Образац ЗПЛ-2 и Образац ЗПЛ-3 (за остале кориснике јавних средстава буџета општине Рума којима се врши трансфер јавних средстава са рачуна извршења буџета).

           
У циљу свеобухватне контроле повлачења и трошења средстава из буџета општине Рума реализовће се само Захтеви који су поднети на новим обрасцима, читко попуњени штампаним словима са свим траженим подацима предвиђеним на самим обрасцима, који у прилогу имају сву неопходну документацију којом се правдају тражена средстава.

Допис - Требовање средстава из буџета Општине Рума за 2018. годину

 

Предузетништво

Пријем и прослеђивање захтева предузетника у вези обављања предузетничке делатности у АПР Београд (где се доносе сва решења)

Издавање уверења о трајању предузетничке радње

Обрасци захтева за предузетнике и обавезан позив на број за уплату АПР накнаде

Водич за регистрацију предузетника

Водич за регистрацију привредног друштва

preduzetnici@ruma.rs

 

Пријава за некатегоризовани смештај

На основу члана 12. Закона о угоститељству („Службени гласник РС”, бр. 17/19) угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту, дужан је да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.

Некатегорисани угоститељски објекти за смештај су: хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др.; у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај наутичког туризма; у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба.
У складу са овим чланом потребно је поднети пријаву за некатегорисани објекат (прилог 1) уз допис (у два примерка) на писарницу Општинске управе општине Рума, Орловићева 5.

За све додатне информације обратити се Општинској управи Рума, Одељење за финансије, привреду и пољопривреду, Главна 107, контакт телефон: 022/478-712, локал 109.

 

Категоризација угоститељских објеката за смештај

Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и правна лица - привредно друштво, друго правно лице или предузетник могу да поднесу захтев за категоризацију: кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији Општине Рума.

Захтев се подноси Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума, а преко Централног информационог система – портала Е-ТУРИСТА www.eturista.rs

За приступ Централном информационом систему, односно добијање корисничког налога за портал Е-туриста потребно је доставити на e-mail:  preduzetnici@ruma.rs следеће податке:

- ФИЗИЧКА ЛИЦА – очитана лична карта (или фотокопирана), e-mail адреса и контакт телефон
- ПРАВНА ЛИЦА – Извод из АПР-а, e-mail адреса и контакт телефон.
Корисничко упутство – Е-туриста, Упутство за категоризацију, образац изјаве и прописе од значаја за поступак категоризације и даљи рад категорисаних објеката можете преузети кликом на одговарајуће линкове:


E - ТУРИСТА - корисничко упутство - угоститељ

УПУТСТВО ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ ВРСТЕ КУЋА, АПАРТМАН, СОБА И СЕОСКO ТУРИСТИЧКO ДОМАЋИНСТВO НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РУМА

Образац - изјава 1 за ФИЗИЧКА ЛИЦА


ПРАВНИ ОСНОВ:
• Закон о угоститељству („Службени гласник РС”, број 17/19);
• Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник РС”, број 48/2012 и 58/2016);
• Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, као и о начину пружања угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства („Службени гласник РС”, бр. 13/2020);
• Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Службени гласник РС”, број 83/2016 и 30/2017);
• Правилник о минималним техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству („Службени гласник РС”, број 41/2010 и 48/2012 - др. правилник);
• Одлука о боравишној такси („Службени лист општина Срема”, бр. 35/2019)
• Уредба o условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања („Службени гласник РС”, бр. 47/2019, 51/2019).

 

 

Пољопривреда

poljo@ruma.rs

Доношење решења о промени намене обрадивог пољопривредног земљишта

Издавање уверења да је лице пољопривредни произвођач

Праћење спровођења уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини

Извештавање о пољопривредној производњи (сетва, жетва, јесењи радови)

Информисање индивидуалних пољопривредних произвођача и регистрованих

пољопривредних газдинстава о актуелностима везаним за пољопривреду

Праћење Конкурса Министарства и Покрајинског секретаријата, прикупљање документације за евентуално учешће на истима или прослеђивање истих лицима на која се односe

Праћење свих актуелности везано за пољопривреду


Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рума
Објављивање јавних позива за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини
Објављивање јавних позива за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде
Објављивање огласа за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Спровођење поступка јавне лицитације за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Доношење одлука о закупу пољопривредног земљишта у државној својини (по праву пречег закупа, по праву коришћења и на основу лицитације)
Израда и закључење уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини (по праву пречег закупа, по праву коришћења и на основу лицитације)
Издавање потврда да лице јесте/није закупац пољопривредног земљишта у државној својини

 

Општи послови

Статистика

 

Буџет

Буџетско планирање

Израда буџета,

Израда финансијских планова

Израда Плана јавних набавки

Праћење извршења буџета

Извештавање о остварењу буџета

 

Трезор

Буџетско рачуноводство

Састављање завршног рачуна директног корисника буџета

Састављање завршног рачуна консолидованог рачуна буџета

Рачуноводство месних заједница

Интерна контрола

Фактурисање

Пренос средстава корисницима

Ликвидатура

 

Благајна

Обрачун зарада запослених

Извршавање налога за плаћање

Обрачун накнада по Одлукама

Израда пореских пријава и образаца

 

Јавне набавке

Канцеларија која се бави набавком радова, услуга и добара где се као наручилац јавља Општина Рума.

Јавне набавке

Адреса: Главна 107,канцеларија број 12

Контакт: Кристина Немаровић jnbruma@ruma.rsjavnenabavke@ruma.rs

Број телефона: 022/479-070

Посебни корисници јавних средстава: друштва капитала, привредна друштва, удружења, фондације и задужбине, предузетници, цркве и верске заједнице, политичке странке, задруге и др., који не припадају јавном сектору, а којима се врши пренос средстава из буџета на посебан наменски динарски рачун, дужни су да отворе подрачун код Управе за трезор.

(Правилник о измени Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор - "Службени гласник РС" бр. 24/2016, ступио на снагу 16.03.2016. године).