img

Кабинет председника

 

Шеф Кабинета: Саша Пејовић

Адреса: Главна 155

e-mail: kabinet@ruma.rs

 

Кабинет председника општине обавља следеће послове:

 

- стручне, саветодавне, организационе и административно-техничке послове за остваривање надлежности иовлашћења председника и заменика председника Опшптине, који се односе на представљање општине у односима према правним и физичким лицима у земљи и иностранству;

- контакти са медијима, издавање званичних саопштења (ПР послови);

- врши припрему за радне и друге састанке председника и заменика председника Општине;

- прати активности на реализацији утврђених обавеза;

- врши пријем странака које се непосредно обраћају председнику и заменику председника Општине;

- врши протоколарне послове поводом пријема домаћих и страних представника градова, културних, спортских и других представника, поводом додељивања јавних признањаи друге протоколарне послове које одреди председник и заменик председника;

- прибавља потребну документацију за обављање послова председника општине и Кабинета, прикупља и систематизује податке од значаја за решавање појединих питања из делокруга рада председника општине, стара се о благовременом обезбеђивању канцеларијског и другог материјала везано за рад Кабинета;

- обавља послове прикупљања свих података и документације неопходних за одржавање седница Скупштине и Општинског већа, врши анализу прикупљене документације и припремљених аката, припрема предлоге одлука из надлежности Већа, израђује одлуке по жалбама на првостепена решења органа управе и по потреби обавља друге стручне послове ради омогућавања несметаног рада општинских органа;

- обавља и друге послове по налогу и упутствима шефа Кабинета, начелника Општинске управе и председника општине.