img

Урбанистички пројекти

2024. година

Урбанистички пројекат урбанистичко - архитектонска разрада локације за изградњу пољопривредног комплекса на к.п. бр. 50 к.о. Кленак са саобраћајним прикључцима на к.п. бр. 2155 к.о. Кленак

Урбанистички пројекат урбанистичко - архитектонска разрада локације за доградњу хотела "Гарнет" у улици Ј.Н.А. у Руми на к.п 1056 и 1057 к.о. Рума са саобраћајним прикључцима на к.п. бр. 7297 к.о. Рума