img

Interni revizor

Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru: Slovena Veresija

 

Interna revizija pomaže rukovodiocu organizacije i njena uloga je često opisana kao produžena ruka rukovodioca.

Interna revizija je aktivnost koja pruža nezavisno objektivno uveravanje i savetodavna aktivnost sa svrhom da doprinese unapređenju poslovanja organizacije.

Interna revizija organizaciji pruža podršku u ostvarivanju ciljeva rukovodstva kroz reviziju sistema finansijskog upravljanja i kontrola (sistem FUK), te uvećava vrednost poslovanja kroz dobre preporuke.

Interna revizija nije isto što i budžetska inspekcija, jer nema mehanizam kazne.

Interna revizija nakon obavljene revizije sistema organizacije daje preporuke za unapređenje poslovnih procesa ili sistema revidirane organizacije.

Interna revizija je funkcionalno nezavisna od svih drugih aktivnosti i funkcija u organizaciji u kojoj je uspostavljena.

Interni revizor obavlja isključivo poslove interne revizije.

Interna revizija ima pristup celokupnom rukovodstvu i njihovim izveštajima, svim zaposlenim i svim sistemima i dokumentaciji.

Interni revizor u svom radu direktno je odgovoran predsedniku Opštine Ruma.