img

Interni revizor

Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru: Slovena Veresija

kontakt telefon: 022/430 856
22400 Ruma, ul. Glavna br. 107
www.ruma.rs

 

Interna revizija, koja predstavlja jednu od tri ključne komponente okvira interne finansijske kontrole u javnom sektoru, definisana je kao „funkcionalno nezavisna i decentralizovana interna revizija” koja vrši pregled efektivnosti internih kontrola.

Interna revizija organizaciji pruža podršku u ostvarivanju ciljeva rukovodstva kroz reviziju sistema finansijskog upravljanja i kontrola, te uvećava vrednost poslovanja kroz dobre preporuke.

Interna revizija nije isto što i budžetska inspekcija. Interna revizija ne kažnjava i ne sankcioniše, već daje preporuke.

Interni revizor igra važnu ulogu u oceni adekvatnosti i efektivnosti sistema kontrola, i daje doprinos njenim stalnim poboljšanjima.

Interna revizija je funkcionalno nezavisna od svih drugih aktivnosti i funkcija u organizaciji u kojoj je uspostavljena – interni revizor obavlja isključivo poslove interne revizije.

Interna revizija ima pristup celokupnom rukovodstvu i njihovim izveštajima, svim zaposlenim i svim sistemima i dokumentaciji.

Interni revizor u svom radu direktno je odgovoran predsedniku Opštine Ruma.