img

Одељење за друштвене делатности


Шеф одељења:

Ивана Орловић Зличић

Контакт информације:

e-mail: ivana.zlicic@ruma.rs

Телефон: +381-22/478-589

Адреса: Главна 107; 22 400 Рума


ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ У НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА

 

- ЗАХТЕВ за остваривање права на новчану помоћ за лечење деце од малигних и других тешких болести

- ИЗЈАВА

 

1. ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

 • право на РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК
 • право на ДЕЧИЈИ ДОДАТАК
 • право на ПОРОДИЉСКО одсуство, одсуство са рада ради НЕГЕ ДЕТЕТА, одсуство са рада ради ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА
 • право на новчана средства за ИЗГРАДЊУ, УЧЕШЋЕ У КУПОВИНИ, ОДНОСНО КУПОВИНУ ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ИЛИ СТАНА по основу рођења детета
 • право на МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК за НЕЗАПОСЛЕНЕ мајке за ТРЕЋЕ/ЧЕТВРТО дете
 • финансијска помоћ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА
 • финансијска помоћ ТРУДНИЦАМА
 • финансијска подршка за ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ

КОНТАКТ:

Сервисни центар:

+381-22/478-800

лок. 104 - саветник за право на ДЕЧИЈИ ДОДАТАК и финансијску помоћ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА;

- саветник за право на РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК и МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК

лок. 108 - саветник за право на финансијску подршку за ПРВОРОЂЕНУ БЕБУ

+381-22/478-442 - саветник за право на ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО

+381-22/430-962 - канцеларија за пријем ПОДНЕСАКА

ОБРАСЦИ:

- ЗАХТЕВ за остваривање права на РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

- ЗАХТЕВ за остваривање права на ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

- ЗАХТЕВ за издавање УВЕРЕЊА о коришћењу права на ДЕЧИЈИ ДОДАТАК-ИНО УВЕРЕЊЕ

- ПРИЈАВА настале ПРОМЕНЕ корисника права ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА

- ЗАХТЕВ за остваривање права на новчана средства за ИЗГРАДЊУ, УЧЕШЋЕ У КУПОВИНИ, ОДНОСНО КУПОВИНУ ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ИЛИ СТАНА по основу рођења детета

 

- ЗАХТЕВ за остваривање права на НАКНАДУ ЗАРАДЕ, односно НАКНАДУ ПЛАТЕ за време породиљског одсуства

- ЗАХТЕВ за остваривање права на НАКНАДУ ЗАРАДЕ, односно НАКНАДУ ПЛАТЕ за време породиљског одсуства

и одсуства са рада ради НЕГЕ ДЕТЕТА

- ЗАХТЕВ за остваривање права на НАКНАДУ ЗАРАДЕ, односно НАКНАДУ ПЛАТЕ за време одсуства са рада ради

НЕГЕ ДЕТЕТА

- ЗАХТЕВ за остваривање права на НАКНАДУ ЗАРАДЕ, односно НАКНАДУ ПЛАТЕ за време породиљског одсуства

и одсуства са рада или рада са ПОЛОВИНОМ пуног радног времена ради ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

- ЗАХТЕВ за остваривање права на ОСТАЛЕ НАКНАДЕ по основу РОЂЕЊА и НЕГЕ ДЕТЕТА

- ЗАХТЕВ за остваривање права на ОСТАЛЕ НАКНАДЕ по основу ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

- РЕШЕЊЕ о ПОРОДИЉСКОМ ОДСУСТВУ и ОДСУСТВУ СА РАДА ради НЕГЕ ДЕТЕТА

- ЗАХТЕВ за ВЕШТАЧЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ стања детета ради остваривања права на одсуство са рада или рада

са половином пуног радног времена по основу ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

 

- ЗАХТЕВ за остваривање права на МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК за НЕЗАПОСЛЕНЕ МАЈКЕ за треће/четврто дете

- ЗАХТЕВ за остваривање права на ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА

- ЗАХТЕВ за остваривање права на ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ за ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ

- ЗАХТЕВ за остваривање права на ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ТРУДНИЦАМА

 

 

 

 

ПРАВНИ ОСНОВ:

ЗАКОН о финансијској подршци породици са децом (“Сл. гласник РС” бр.113/2017 и 50/2018, 46/2021 - одлука УС, 51/2021 - одлука УС, 53/2021 - одлука УС, 66/2021 i 130/2021 )

- ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом (“Сл. гласник РС”

бр.58/2018)

- УРЕДБА о ближим условима и начину остваривање права на новчана средства за ИЗГРАДЊУ, УЧЕШЋЕ У КУПОВИНИ, ОДНОСНО КУПОВИНУ ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ИЛИ СТАНА по основу рођења детета (“Сл. гласник РС” бр.25/2022)

- УРЕДБА о номиналним износима и начину усклађивања цензуса за остваривање права на дечији додатак и висини и начину

усклађивања износа дечијег додатка (“Сл. гласник РС” бр.54/2018)

- ПРАВИЛНИК о ближим условима, постипку и начину остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног

радног времена ради посебне неге детета (“Сл. гласник РС” бр.58/2018)

- ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА о остваривању права на МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК за незапослене мајке за треће или

четврто дете (“Службени лист АПВ”, број: 60/18)

- ОДЛУКА о праву на финансијску помоћ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА

- ОДЛУКА о пружању финансијске подршке породици за ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ

 

- ЦЕНЗУС- ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

- ЦЕНЗУС - РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

 

ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА


 

2. НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

КОНТАКТ:

Сервисни центар:

+381-22/478-800

+381-22/478-442 - саветник за право на накнаду трошкова за ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

+381-22/430-962 - канцеларија за пријем ПОДНЕСАКА

 

ОБРАСЦИ:

- ЗАХТЕВ за остваривање права на НАКНАДУ ТРОШКОВА за ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

 

ПРАВНИ ОСНОВ:

- ОДЛУКА о условима и начину остваривања права на НАКНАДУ ТРОШКОВА за ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ (“Сл. лист Општина

Срема” бр.41/2016)

- ОДЛУКА о измени и допуни ОДЛУКЕ о условима и начину остваривања права на НАКНАДУ ТРОШКОВА за ВАНТЕЛЕСНУ

ОПЛОДЊУ (“Сл. лист Општина Срема” бр.44/2017)


 

3. ДОДАТНА ОБРАЗОВНА, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ПОДРШКА ДЕТЕТУ,

УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ - ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА

 

КОНТАКТ:

Сервисни центар:

+381-22/478-800, лок. 104 - координатор општинске ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ

 

ОБРАСЦИ:

- ЗАХТЕВ ИНТЕРРЕСОРНОЈ КОМИСИЈИ за процену потреба ДЕТЕТА, УЧЕНИКА И ОДРАСЛОГ

 

ПРАВНИ ОСНОВ:

- ЗАКОН о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.88/17, 27/18, 10/19 i 6/20)

- ПРАВИЛНИК о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом (“Сл. гласник РС” бр.80/2018)

- ОДЛУКА о социјалној заштити у Општини Рума (“Сл. лист Општина Срема” бр.44/2017)

- ОДЛУКА о ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА ОДЛУКЕ о социјалној заштити у Општини Рума (“Сл. лист Општина Срема” бр.47/2020)

 


4. ПРАВА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА

И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

 

 • лична инвалиднина
 • породична инвалиднина
 • додатак за негу
 • ортопедски додатак
 • здравствена заштита и друга права у вези са остваривањем здравствене заштите
 • медицинско техничка помагала
 • бањско климатски опоравак
 • професионална рехабилитација и новчана помоћ за време професионалне рехабилитације
 • инвалидски додатак
 • месечно новчано примање
 • породични додатак
 • борачки додатак
 • накнада трошкова смештаја у установу социјалне заштите
 • новчана накнада за набавку путничког моторног возила
 • право на посебан пензијски стаж
 • решавање стамбених потреба
 • накнада трошкова путовања
 • бесплатна и повлашћена вожња
 • право на “Борачку споменицу”
 • право на легитимацију
 • право на приоритет у запошљавању
 • “Антифашистичка споменица 1941”
 • помоћ у случају смрти
 • право бораца на униформу

 

КОНТАКТ:

Сервисни центар:

+381-22/478-800

лок. 107 - виши референт на пословима ОБРАЧУНА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

лок. 109 - саветник на пословима БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

ОБРАСЦИ:

- ЗАХТЕВ за остваривање права на ПОРОДИЧНУ и УВЕЋАНУ ПОРОДИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ и ДОДАТАК за

РОДИТЕЉА ПАЛОГ БОРЦА

- ЗАХТЕВ за остваривање права на ЛИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ

- ЗАХТЕВ за остваривање права - НЕЗАПОСЛЕНОСТ- ИНВАЛИДСКИ ДОДАТАК ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ РАТНЕ ВОЈНЕ

ИНВАЛИДЕ

- ЗАХТЕВ за остваривање права на НАКНАДУ ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА

- ЗАХТЕВ за остваривање права на ПОВЕЋАЊЕ ПРОЦЕНТА ИНВАЛИДИТЕТА

- ЗАХТЕВ за остваривање права на једнократну ПОМОЋ у СЛУЧАЈУ СМРТИ корисника

- ЗАХТЕВ за остваривање права на ОРТОПЕДСКО ПОМАГАЛО

- ЗАХТЕВ за остваривање права на МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ

- ЗАХТЕВ за остваривање права на БОРАЧКИ ДОДАТАК

  - ЗАХТЕВ за издавање Решења о признавању права на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места за возила особа с инвалидитетом

   - ИЗЈАВА грађана - Паркинг места за возила особа с инвалидитетом

ПРАВНИ ОСНОВ:

- ЗАКОН о правима БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА и чланова њихових породица (“Сл. гласник РС”

бр.18/20)


 

5. ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕН КУПАЦ - СТИЦАЊЕ СТАТУСА

 

КОНТАКТ:

Сервисни центар:

+381-22/479-162 - самостални саветник на пословима СТИЦАЊА СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА

 

ОБРАСЦИ:

-Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца

-Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања

 

ПРАВНИ ОСНОВ:

Уредба о енергетски угроженом купцу

 


 

 

6. ПРАВА И ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА, ПРОГНАНИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

 

 • укидање својства ИЗБЕГЛОГ/ПРОГНАНОГ лица
 • накнадна регистрација ИЗБЕГЛОГ/ПРОГНАНОГ лица
 • давање САГЛАСНОСТИ за ПРОМЕНУ БОРАВИШТА
 • издавање ПОТВРДЕ о информацијама из БАЗЕ ПОДАТАКА
 • одобравање делимичног покрића ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА
 • СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ/ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ/ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ

 

КОНТАКТ:

Сервисни центар:

+381-22/479-162 - повереник за ИЗБЕГЛИЦЕ и ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА

 

ОБРАСЦИ:

- ЗАХТЕВ за укидање статуса ИЗБЕГЛОГ ЛИЦА

- ЗАХТЕВ за накнадну регистрацију

- ЗАХТЕВ за издавање САГЛАСНОСТИ за ПРОМЕНУ БОРАВИШТА

- ЗАХТЕВ за добијање ПОТВРДЕ да ли се лице налази/не налази у БАЗИ ПОДАТАКА

- ЗАХТЕВ за накнаду ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА за ИЗБЕГЛА и РАСЕЉЕНА ЛИЦА

 

ПРАВНИ ОСНОВ:

- ЗАКОН о ИЗБЕГЛИЦАМА (“Сл. гласник РС” бр.18/92 и 30/2010)

- ЗАКОН о управљању МИГРАЦИЈАМА (“Сл. гласник РС” бр.107/2012)

 


 

7. ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА, НАГРАДА И ДРУГИХ ВИДОВА ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА,

УЧЕНИЦИМА И СПОРТИСТИМА

 

 • студентске СТИПЕНДИЈЕ
 • ученичке СТИПЕНДИЈЕ
 • регресирање дела трошкова ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА
 • новчане награде носиоцима “СВЕТОСАВСКЕ ПОВЕЉЕ"
 • новчане награде носиоцима “ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ” и ученицима који су освојили једну од прве три награде на републичком или међународном такмичењу

ПРАВНИ ОСНОВ:

- ОДЛУКА о додели СТИПЕНДИЈА, НАГРАДА и других видова ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА, УЧЕНИЦИМА и СПОРТИСТИМА са територије

Општине Рума (“Сл. лист Општина Срема” бр.29/16)

- ОДЛУКА о изменама и допунама ОДЛУКЕ о додели СТИПЕНДИЈА, НАГРАДА и других видова ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА,УЧЕНИЦИМА

и СПОРТИСТИМА са територије Општине Рума (“Сл. лист Општина Срема” бр.32/19)


 

8. СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА

 

ПРАВНИ ОСНОВ:

- ПРАВИЛНИК о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Рума за ПРОГРАМЕ и ПРОЈЕКТЕ из

области СПОРТА од значаја за Општину Рума за 2021.г. (Бр. 06-126-3/2020-II)


 

9. СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

 

ПРАВНИ ОСНОВ:

- ПРАВИЛНИК о начину и поступку остваривања права на ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА из буџета Општине Рума за ПРОЈЕКТЕ из области

КУЛТУРЕ који су од значаја за Општину Рума (Бр. 06-107-20/2020-II)

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕНОС СРЕДСТАВА


 

10. СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА И МЕДИЈА

ПРАВНИ ОСНОВ:

- ЗАКОН о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење)

- ПРАВИЛНИК о суфинансирању ПРОЈЕКАТА за  остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Сл. гласник РС” бр.16/16)

- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама ПРАВИЛНИКА о суфинансирању ПРОЈЕКАТА за  остваривање јавног интереса у области јавног

информисања (“Сл. гласник РС” бр.08/17)

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕНОС СРЕДСТАВА


 

11. СУФИНАНСИРАЊЕ ЦРКВИ И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

ПРАВНИ ОСНОВ:

- ПРАВИЛНИК о расподели буџетских средстава ЦРКВАМА и ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА које делују на територији Општине Рума (Бр.

06-52-11/2020-II)

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕНОС СРЕДСТАВА


 

12. СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

ПРАВНИ ОСНОВ:

- ПРАВИЛНИК о начину и поступку остваривања права за ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА из буџета Општине Рума за редовне АКТИВНОСТИ и

ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА на територији Општине Рума (Бр. 06-107-21/2020-II)

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕНОС СРЕДСТАВА


 

13. ДОДЕЛА НАГРАДА И ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ РУМА

ПРАВНИ ОСНОВ:

- ОДЛУКА о додели НАГРАДА и ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ РУМА (“Сл. лист Општина Срема” бр.32/17)

ОБРАЗАЦ:

- ПРИЈАВА за учешће на КОНКУРСУ за достављање предлога ЛИЦА за доделу ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА и НАГРАДА


 

14. ПРАВО НА СУБВЕНЦИЈУ У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ ПРЕВОЗУ

ПРАВНИ ОСНОВ:

- ОДЛУКА о утврђивању категорије лица која остварују право на СУБВЕНЦИЈУ у градском, приградском и међумесном превозу (“Сл.

лист Општина Срема” бр.44/2017)

- ПРАВИЛНИК о ближим условима, поступку за остваривање права и висини СУБВЕНЦИЈЕ у градском, приградском и међумесном

превозу (Бр. 06-35-11/2020-II)

ОБРАСЦИ:

- ЗАХТЕВ за остваривање права на СУБВЕНЦИОНИСАН превоз УЧЕНИКА средњих школа у МЕЂУМЕСНОМ ПРЕВОЗУ за школску 2024

/2025 годину

- ЗАХТЕВ за остваривање права на СУБВЕНЦИОНИСАН превоз УЧЕНИКА средњих школа у ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ за школску

2024/2025

- ЗАХТЕВ за остваривање права на СУБВЕНЦИОНИСАН превоза у ГРАДСКОМ и ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ у 2024/2025. години

- Изјава - ради остварививања права на субвенцију превоза у градском и приградском превозу 

- ЗАХТЕВ за субвенционисање трошкова превоза за лица оболела од БОЛЕСТИ већег социо-медицинског значаја у 2024. години