img

Odeljenje za finansije, privredu i poljoprivredu

Šef odeljenja:

Biljana Damljanović, 478-712, biljanadamljanovic@ruma.rs

Adresa: Glavna 107

                          

 

Dokumenta koja možete preuzeti

 

Počevši od 03.01.2018. godine zahtevi za transfer sredstava iz budžeta opštine Ruma predviđenih Odlukom o budžetu podnose se isključivo putem novih-prilagođenih obrazaca, i to:

1) Zahtev za plaćanjepo dokumentu - Obrazac ZPL (za indirektne korisnike budžetaopštine Ruma koji svoje finansijske izveštaje konsoliduju za nadležnim direktnim korisnikom - opštinskom Upravom),

2) Zahtev za isplatu plata, dodataka i naknada - Obrazac ZPL-1 (za indirektne korisnike budžetaopštine Ruma koji svoje finansijske izveštaje konsoliduju za nadležnim direktnim korisnikom - opštinskom Upravom ),

3) Zahtev korisnika sredstava budžeta opštine Ruma za plaćanje po dokumentu - Obrazac ZPL-2 i Obrazac ZPL-3 (za ostale korisnike javnih sredstava budžeta opštine Ruma kojima se vrši transfer javnih sredstava sa računa izvršenja budžeta).

           
U cilju sveobuhvatne kontrole povlačenja i trošenja sredstava iz budžeta opštine Ruma realizovće se samo Zahtevi koji su podneti na novim obrascima, čitko popunjeni štampanim slovima sa svim traženim podacima predviđenim na samim obrascima, koji u prilogu imaju svu neophodnu dokumentaciju kojom se pravdaju tražena sredstava.

Dopis - Trebovanje sredstava iz budžeta Opštine Ruma za 2018. godinu

 

Preduzetništvo

Prijem i prosleđivanje zahteva preduzetnika u vezi obavljanja preduzetničke delatnosti u APR Beograd (gde se donose sva rešenja)

Izdavanje uverenja o trajanju preduzetničke radnje

Otvaranje preduzetničke radnje

preduzetnici@ruma.rs

Vodič za registraciju preduzetnika

 

Prijava za nekategorizovani smeštaj

U skladu sa ovim članom potrebno je podneti prijavu za nekategorisani objekat (prilog 1) uz dopis (u dva primerka) na pisarnicu Opštinske uprave Opštine Ruma, Orlovićeva 5.

<span "="">Za sve dodatne informacije obratiti se Opštinskoj upravi Ruma, Odeljenje za finansije, privredu i poljoprivredu, Glavna 107, kontakt telefon: 022/478-712, lokal 109.

Dopis - nekategorisani smeštaj

Prijava - nekategorisani smeštaj (Prilog 1)

 

Kategorizacija ugostiteljskih objekata za smeštaj

Sva zainteresovana fizička lica koja su vlasnici smeštajnih objekata i ugostitelji (privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik) treba da podnesu zahtev za kategorizaciju objekata domaće radinosti- kuća, apartman, soba i seoskog turističkog domaćinstva, radi pružanja usluge smeštaja turistima na teritoriji Opštine Ruma.

Napomena: Novčanom kaznom u iznosu od 150.000 do 350.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako, pre otpočinjanja obavljanja ugostiteljske delatnosti u ugostiteljskom objektu, u skladu sa zakonom o ugostiteljstvu, ne pribavi Rešenje o kategorizaciji objekta.

Zahtev za kategorizaciju objekata se podnosi na pisarnicu Opštinske uprave opštine Ruma, Ulica Orlovićeva, broj: 5

Obrasci i izjave mogu se preuzeti sa sajta opštine Ruma.

Za sve dodatne informacije, obratite se Odeljenju za finansije, privredu i poljoprivredu, Glavna 107. kontakt telefon: 022/478-712, lokal 109.

 

Poljoprivreda

poljo@ruma.rs

Donošenje rešenja o promeni namene obradivog poljoprivrednog zemljišta

Izdavanje uverenja da je lice poljoprivredni proizvođač

Praćenje sprovođenja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Izveštavanje o poljoprivrednoj proizvodnji (setva, žetva, jesenji radovi)

Informisanje individualnih poljoprivrednih proizvođača i registrovanih

poljoprivrednih gazdinstava o aktuelnostima vezanim za poljoprivredu

Praćenje Konkursa Ministarstva i Pokrajinskog sekretarijata, prikupljanje dokumentacije za eventualno učešće na istima ili prosleđivanje istih licima na koja se odnose

Praćenje svih aktuelnosti vezano za poljoprivredu


Izrada godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Ruma
Objavljivanje javnih poziva za ostvarivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Objavljivanje javnih poziva za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade
Objavljivanje oglasa za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Sprovođenje postupka javne licitacije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Donošenje odluka o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (po pravu prečeg zakupa, po pravu korišćenja i na osnovu licitacije)
Izrada i zaključenje ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (po pravu prečeg zakupa, po pravu korišćenja i na osnovu licitacije)
Izdavanje potvrda da lice jeste/nije zakupac poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

 

Opšti poslovi

Statistika

 

Budžet

Budžetsko planiranje

Izrada budžeta,

Izrada finansijskih planova

Izrada Plana javnih nabavki

Praćenje izvršenja budžeta

Izveštavanje o ostvarenju budžeta

 

Trezor

Budžetsko računovodstvo

Sastavljanje završnog računa direktnog korisnika budžeta

Sastavljanje završnog računa konsolidovanog računa budžeta

Računovodstvo mesnih zajednica

Interna kontrola

Fakturisanje

Prenos sredstava korisnicima

Likvidatura

 

Blagajna

Obračun zarada zaposlenih

Izvršavanje naloga za plaćanje

Obračun naknada po Odlukama

Izrada poreskih prijava i obrazaca

 

Javne nabavke

Kancelarija koja se bavi nabavkom radova, usluga i dobara gde se kao naručilac javlja Opština Ruma.

Javne nabavke

Adresa: Glavna 107,kancelarija broj 12

Kontakt: Kristina Nemarović jnbruma@ruma.rsjavnenabavke@ruma.rs

Broj telefona: 022/479-070

Posebni korisnici javnih sredstava: društva kapitala, privredna društva, udruženja, fondacije i zadužbine, preduzetnici, crkve i verske zajednice, političke stranke, zadruge i dr., koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta na poseban namenski dinarski račun, dužni su da otvore podračun kod Uprave za trezor.

(Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor - "Službeni glasnik RS" br. 24/2016, stupio na snagu 16.03.2016. godine).