img

Odeljenje za finansije, privredu i poljoprivredu

Šef odeljenja:

Biljana Damljanović, 478-712, biljanadamljanovic@ruma.rs

Adresa: Glavna 107

                          

 

Dokumenta koja možete preuzeti

 

Počevši od 03.01.2018. godine zahtevi za transfer sredstava iz budžeta opštine Ruma predviđenih Odlukom o budžetu podnose se isključivo putem novih-prilagođenih obrazaca, i to:

1) Zahtev za plaćanjepo dokumentu - Obrazac ZPL (za indirektne korisnike budžetaopštine Ruma koji svoje finansijske izveštaje konsoliduju za nadležnim direktnim korisnikom - opštinskom Upravom),

2) Zahtev za isplatu plata, dodataka i naknada - Obrazac ZPL-1 (za indirektne korisnike budžetaopštine Ruma koji svoje finansijske izveštaje konsoliduju za nadležnim direktnim korisnikom - opštinskom Upravom ),

3) Zahtev korisnika sredstava budžeta opštine Ruma za plaćanje po dokumentu - Obrazac ZPL-2 i Obrazac ZPL-3 (za ostale korisnike javnih sredstava budžeta opštine Ruma kojima se vrši transfer javnih sredstava sa računa izvršenja budžeta).

           
U cilju sveobuhvatne kontrole povlačenja i trošenja sredstava iz budžeta opštine Ruma realizovće se samo Zahtevi koji su podneti na novim obrascima, čitko popunjeni štampanim slovima sa svim traženim podacima predviđenim na samim obrascima, koji u prilogu imaju svu neophodnu dokumentaciju kojom se pravdaju tražena sredstava.

Dopis - Trebovanje sredstava iz budžeta Opštine Ruma za 2018. godinu

 

Preduzetništvo

Prijem i prosleđivanje zahteva preduzetnika u vezi obavljanja preduzetničke delatnosti u APR Beograd (gde se donose sva rešenja)

Izdavanje uverenja o trajanju preduzetničke radnje

Obrasci zahteva za preduzetnike i obavezan poziv na broj za uplatu APR naknade

Vodič za registraciju preduzetnika

Vodič za registraciju privrednog društva

preduzetnici@ruma.rs

 

Prijava za nekategorizovani smeštaj

Na osnovu člana 12. Zakona o ugostiteljstvu („Službeni glasnik RS”, br. 17/19) ugostitelj koji pruža usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu, dužan je da pre otpočinjanja obavljanja delatnosti, na propisan način podnese prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

Nekategorisani ugostiteljski objekti za smeštaj su: hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop i dr.; u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj nautičkog turizma; u nekategorisanom objektu za smeštaj lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba.
U skladu sa ovim članom potrebno je podneti prijavu za nekategorisani objekat (prilog 1) uz dopis (u dva primerka) na pisarnicu Opštinske uprave opštine Ruma, Orlovićeva 5.

Za sve dodatne informacije obratiti se Opštinskoj upravi Ruma, Odeljenje za finansije, privredu i poljoprivredu, Glavna 107, kontakt telefon: 022/478-712, lokal 109.

 

Kategorizacija ugostiteljskih objekata za smeštaj

Sva zainteresovana fizička lica koja su vlasnici smeštajnih objekata i pravna lica - privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik mogu da podnesu zahtev za kategorizaciju: kuća, apartmana, soba i seoskog turističkog domaćinstva, radi pružanja usluge smeštaja turistima na teritoriji Opštine Ruma.

Zahtev se podnosi Odeljenju za finansije, privredu i poljoprivredu Opštinske uprave opštine Ruma, a preko Centralnog informacionog sistema – portala E-TURISTA www.eturista.rs

Za pristup Centralnom informacionom sistemu, odnosno dobijanje korisničkog naloga za portal E-turista potrebno je dostaviti na e-mail:  preduzetnici@ruma.rs sledeće podatke:

- FIZIČKA LICA – očitana lična karta (ili fotokopirana), e-mail adresa i kontakt telefon
- PRAVNA LICA – Izvod iz APR-a, e-mail adresa i kontakt telefon.
Korisničko uputstvo – E-turista, Uputstvo za kategorizaciju, obrazac izjave i propise od značaja za postupak kategorizacije i dalji rad kategorisanih objekata možete preuzeti klikom na odgovarajuće linkove:


E - TURISTA - korisničko uputstvo - ugostitelj

UPUTSTVO ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA ZA SMEŠTAJ VRSTE KUĆA, APARTMAN, SOBA I SEOSKO TURISTIČKO DOMAĆINSTVO NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA

Obrazac - izjava 1 za FIZIČKA LICA


PRAVNI OSNOV:
• Zakon o ugostiteljstvu („Službeni glasnik RS”, broj 17/19);
• Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata („Službeni glasnik RS”, broj 48/2012 i 58/2016);
• Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, kao i o načinu pružanja ugostiteljskih usluga u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva („Službeni glasnik RS”, br. 13/2020);
• Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj („Službeni glasnik RS”, broj 83/2016 i 30/2017);
• Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za pružanje usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu („Službeni glasnik RS”, broj 41/2010 i 48/2012 - dr. pravilnik);
• Odluka o boravišnoj taksi („Službeni list opština Srema”, br. 35/2019)
• Uredba o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja („Službeni glasnik RS”, br. 47/2019, 51/2019).

 

 

Poljoprivreda

poljo@ruma.rs

Donošenje rešenja o promeni namene obradivog poljoprivrednog zemljišta

Izdavanje uverenja da je lice poljoprivredni proizvođač

Praćenje sprovođenja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Izveštavanje o poljoprivrednoj proizvodnji (setva, žetva, jesenji radovi)

Informisanje individualnih poljoprivrednih proizvođača i registrovanih

poljoprivrednih gazdinstava o aktuelnostima vezanim za poljoprivredu

Praćenje Konkursa Ministarstva i Pokrajinskog sekretarijata, prikupljanje dokumentacije za eventualno učešće na istima ili prosleđivanje istih licima na koja se odnose

Praćenje svih aktuelnosti vezano za poljoprivredu


Izrada godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Ruma
Objavljivanje javnih poziva za ostvarivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Objavljivanje javnih poziva za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade
Objavljivanje oglasa za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Sprovođenje postupka javne licitacije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Donošenje odluka o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (po pravu prečeg zakupa, po pravu korišćenja i na osnovu licitacije)
Izrada i zaključenje ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (po pravu prečeg zakupa, po pravu korišćenja i na osnovu licitacije)
Izdavanje potvrda da lice jeste/nije zakupac poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

 

Opšti poslovi

Statistika

 

Budžet

Budžetsko planiranje

Izrada budžeta,

Izrada finansijskih planova

Izrada Plana javnih nabavki

Praćenje izvršenja budžeta

Izveštavanje o ostvarenju budžeta

 

Trezor

Budžetsko računovodstvo

Sastavljanje završnog računa direktnog korisnika budžeta

Sastavljanje završnog računa konsolidovanog računa budžeta

Računovodstvo mesnih zajednica

Interna kontrola

Fakturisanje

Prenos sredstava korisnicima

Likvidatura

 

Blagajna

Obračun zarada zaposlenih

Izvršavanje naloga za plaćanje

Obračun naknada po Odlukama

Izrada poreskih prijava i obrazaca

 

Javne nabavke

Kancelarija koja se bavi nabavkom radova, usluga i dobara gde se kao naručilac javlja Opština Ruma.

Javne nabavke

Adresa: Glavna 107,kancelarija broj 12

Kontakt: Kristina Nemarović jnbruma@ruma.rsjavnenabavke@ruma.rs

Broj telefona: 022/479-070

Posebni korisnici javnih sredstava: društva kapitala, privredna društva, udruženja, fondacije i zadužbine, preduzetnici, crkve i verske zajednice, političke stranke, zadruge i dr., koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta na poseban namenski dinarski račun, dužni su da otvore podračun kod Uprave za trezor.

(Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor - "Službeni glasnik RS" br. 24/2016, stupio na snagu 16.03.2016. godine).