img

Urbanistički projekti

2024. godina

Urbanistički projekat urbanističko - arhitektonska razrada lokacije za izgradnju poljoprivrednog kompleksa na k.p. br. 50 k.o. Klenak sa saobraćajnim priključcima na k.p. br. 2155 k.o. Klenak

Urbanistički projekat urbanističko - arhitektonska razrada lokacije za dogradnju hotela "Garnet" u ulici J.N.A. u Rumi na k.p 1056 i 1057 k.o. Ruma sa saobraćajnim priključcima na k.p. br. 7297 k.o. Ruma