img

Objedinjena procedura

Objedinjena procedura obuhvata:

1. izdavanje lokacijskih uslova
2. izdavanje
građevinskih dozvola
3. izdavanje re
šenja po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji
4. prijavu radova
5. prijavu zavr
šetka izrade temelja
6. prijavu zavr
šetka objekta u konstruktivnom smislu
7. izdavanje upotrebne dozvole
8. priklju
čenje objekta na komunalnu infrastrukturu
9. upis prava svojine
10. izmenu akata koja se pribavljaju u ovoj proceduri
11. pribavljanje uslova za projektovanje
12. pribavljanje saglasnosti na tehni
čku dokumentaciju
13. pribavljanje drugih isprava i dokumenta od koje izdaju imaoci javnih ovla
šćenja, a koja su uslov za izgradnju objekata odnosno izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole.

Objedinjena procedura se od 01. 01. 2016. godine, sprovodi kroz Centralni informacioni sistem za elektronsko izdavanje dozvola.
Aplikacija se pokre
će klikom na link https://ceop.apr.gov.rs
Neophodno je da podnosioci zahteva u Centralnom sistemu kreiraju svoje korisni
čke naloge i da poseduju kvalifikovane elektronske sertifikate, kako bi mogli potpisati zahtev i proslediti isti nadležnom organu.
Podnosilac zahteva preko svog korisni
čkog naloga može u svakom trenutku da prati svoj predmet od momenta prijema u nadležni organ do trenutka završetka obrade zahteva. Po završetku predmeta podnosilac dobija obaveštenje na svoju mejl adresu o tome da je predmet završen i na kom linku može da preuzme akt (rešenje, zaključak, obaveštenje...).

Poslove objedinjene procedure obavlja Odsek za sprovođenje objedinjene procedure u okviru Odeljenja za urbanizam i građenje.

Zaposleni na poslovima OP:
Tanja Urban, dipl.
prostorni planer poslovi lokacijskih uslova
Iva Gršić
, dipl. pravnik poslovi građevinskih i upotrebnih dozvola
Ljiljana
Đukić, dipl. pravnik poslovi građevinskih i upotrebnih dozvola.
Vladislava Pović, dipl. građ. inž. poslovi građevinskih i upotrebnih dozvola.

Telefon 022/433 910, lok. 118 i lok. 116.
Adresa: Ruma, Orlovi
ć
eva br. 5,
kancelarije br. 15 i 17.
 

 

 

Korisni linkovi:

 

 

Relevantni propisi za sprovođenje procedure: