img

Odeljenje za društvene delatnosti

Šef odeljenja:

Bobana Maletić, 478-589

bobanamaletic@ruma.rs

Adresa: Glavna 107

 

 

 

Brojevi i lokali telefona

 • Šef odeljenja: 022/478-589
 • Obračunski radnik za porodiljska prava 022/478-442, 478-800 lokal 106
 • Saradnik za porodiljska prava, roditeljski dodatak i dečiji dodatak 022/478-800 lokal 104
 • Referent za dečiji dodatak i roditeljski dodatak 022/430-962
 • Saradnik za boračko-invalidsku zaštitu 022/478-800 lokal 108 i 109
 • Povereništvo za izbeglica 022/479-162

 

U okviru odeljenja za društvene delatnosti nalaze se službe :

1. Povereništva za izbeglice

2. Služba boračko-invalidske zaštite

3. Služba dečije zaštite

 

Energetski zaštićen kupac

Zahtev za ostvarivanje prava na subvenciju prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju

 

Odluke i pravilnici

Odluka o besplatnom boravku dece u UPVO Poletarac u Rumi

Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje besplatnog boravka dece u UPVO Poletarac u Rumi

Odluka o dodeli stipendija, nagrada, i drugih vidova pomoći studentima, učenicima i sportistima sa teritorije Opštine Ruma

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju

Odluka o pravu na roditeljski dodatak za prvo dete 2019

Odluka o pravu na finansijsku pomoć nezaposlenim porodiljama 2019

Odluka o socijalnoj zaštiti u opštini Ruma

Odluka o uslovima i načinu ostvarivanja prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju

Odluka o utvrđivanju kategorije lica koja ostvaruju pravo na subvenciju u gradskom, prigradskom i međumesnom prevozu

Pravilnik o raspodeli budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Opštine Ruma

 

Povereništvo za izbeglice

 

SVI ZAHTEVI KOMESARIJATU ZA IZBEGLICE PODNOSE SE PREKO POVERENIKA ZA IZBEGLICE OPŠTINE BORAVIŠTA

 

Zahtev za dobijanje potvrde da se lice nalazi-ne nalazi u bazi

Zahtev za naknadu pogrebnih troškova za raseljena lica

Zahtev za ukidanje statusa izbeglog lica

 

Za registraciju i izdavanje legitimacije raseljenog lica potrebno je:

 1. Potpisan zahtev stranke,
 2. Lična dokumenta, (lična karta - strana sa ličnim podacima, fotografijom i strana sa odjavama i prijavama prebivališta - za punoletne, izvod iz Matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci, i lična karta jednog roditelja -  za maloletne),
 3. Prijava boravišta,
 4. Izjava o smeštaju overena u opštini ili sudu, odnosno ukoliko stranka poseduje nepokretnost i u njoj boravi priložiti dokaz o vlasništvu,
 5. Dve fotografije (25h32 cm) za starije od šesnaest godina.

 Odluke će se donositi u skladu sa čl. 208. i 161. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 33/97 i 31/01)

Za izdavanje duplikata legitimacije raseljenog lica potrebno je:

 1. Potpisan zahtev stranke,
 2. Lična dokumenta (lična karta - strana sa ličnim podacima, fotografijom i strana sa odjavama i prijavama prebivališta - za punoletne, izvod iz Matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci, i lična karta jednog roditelja - za maloletne),
 3. Prijava boravišta,
 4. >Potvrda MUP-a o prijavi nestanka legitimacije raseljenog lica, odnosno priznanica Službenog glasnika RS o oglašavanju nevažećom iste,
 5. Dve fotografije (25h32cm) za starije od šesnaest godina.

 Odluke će se donositi u skladu sa čl. 208. i 161. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 33/97 i 31/01)

Za promenu u samoj legitimaciji raseljenog lica potrebno je:

 1. Potpisan zahtev stranke,
 2. Lična dokumenta (lična karta - strana sa ličnim podacima, fotografijom i strana sa odjavama i prijavama prebivališta - za punoletne, izvod iz Matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci, i lična karta jednog roditelja -  za maloletne),
 3. Prijava boravišta,
 4. Dokaz vezan za izmenu, ne stariji od šest meseci,
 5. Dve fotografije (25h32cm) za starije od šesnaest godina.

Odluke će se donositi u skladu sa čl. 208. i 161. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 33/97 i 31/01)

Za novorođenčad potrebno je:

 1. Potpisan zahtev stranke,
 2. Izvod iz Matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci,
 3. Prijava boravka,
 4. Lične karte i legitimacije raseljenog lica oba roditelja.

Odluke će se donositi u skladu sa čl. 208. i 161. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 33/97 i 31/01)

Za ukidanje svojstva izbeglog/prognanog lica potrebno je:

 1. Potpisan zahtev stranke,
 2. Rešenje o priznatom svojstvu izbeglog-prognanog lica,
 3. Izbeglička-prognanička legitimacija,
 4. Rešenje o prihvatu u državljanstvo RS/ izvod iz istog/ uverenje o državljanstvu RS.

Odluke će se donositi u skladu sa čl. 208. i 161. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 33/97 i 31/01)

Za priznavanje svojstva izbeglice maloletnom detetu  potrebno je:

 1. Potpisan zahtev roditelja,
 2. Nove izbegličke legitimacije na ime roditelja,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih za dete (ne stariji od šest meseci),
 4. Obrazac ZBEG 2.

Odluke će se donositi u skladu sa čl. 208. i 161. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 33/97 i 31/01)

Za naknadnu registraciju potrebno je:

 1. Potpisan zahtev stranke,
 2. Stara izbeglička-prognanička legitimacija,
 3. Dokaz o sprečenosti odazivanju obaveznoj registraciji.

Odluke će se donositi u skladu sa čl. 208. i 161. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 33/97 i 31/01)

Za ispravku/izmenu rešenja o priznavanju svojstv izbeglog/prognanog lica i/ili potvrde o potrvrđivanju svojstva izbeglog/prognanog lica potrebno je:

 1. Potpisan zahtev stranke,
 2. Izbeglička-prognanička legitimacija,
 3. Rešenje o priznavanju svojstva izbeglog/prognanog lica i/ili potvrda o potvrđivanju svojstva izbeglog/prognanog lica,
 4. Dokazi u vezi sa ispravkom/izmenom (izvodi iz matičnih knjiga, ne stariji od šest meseci).

Odluke će se donositi u skladu sa čl. 208. i 161. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 33/97 i 31/01)

Za overu rešenja komesarijata za izbeglice klauzulom pravosnažnosti potrebno je:

 1. Potpisan zahtev stranke,
 2. Original rešenje Komesarijata,
 3. Izbeglička-prognanička legitimacija.

Odluke će se donositi u skladu sa čl. 208. i 161. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 33/97 i 31/01)

Za dobijanje saglasnosti za promenu boravišta potrebno je:
(saglasnost izdaje poverenik za izbeglice na osnovu saglasnosti poverenika iz opštine u koju se lice preseljava)

 1. Potpisan zahtev stranke,
 2. Dokaz da poseduje nepokretnost u opštini gde se preseljava, ili
 3. Izjava vlasnika, koji ga prima na smeštaj, overena u opštini
 4. Dokaz da je kuća-stan, u koji ga prima njegov. 

Za dobijanje potvrde da se lice nalazi/ne nalazi u bazi potrebno je:

 1. Potpisan zahtev stranke,
 2. Lični dokument (izbeglička legitimacija ili lična karta).

Odluke će se donositi u skladu sa čl. 208. i 161. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 33/97 i 31/01)

Za dobijanje potvrde da je žalbeni postupak u toku radi regulisanja zdravstvene zaštite potrebno je:

 1. Potpisan zahtev stranke,
 2. Rešenje o ukidanju statusa,
 3. Lični dokument (izbeglička-prognanička legitimacija).

Odluke će se donositi u skladu sa čl. 208. i 161. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 33/97 i 31/01)

Za naknadu pogrebnih troškova potrebno je:

 1. Potpisan zahtev stranke,
 2. Izvod iz matične knjige umrlih,
 3. Izbeglička-prognanička legitimacija  preminulog lica,
 4. Original računi pogrebnog preduzeća,
 5. Legitimacije podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva (izbegličko-prognaničke legitimacije, lična karta i izvod iz matične knjige rođenih, za maloletne članove porodičnog domaćinstva)
 6. dokaz o nezaposlenosti sa tržišta rada,
 7. dokaz o visini primanja članova porodičnog domaćinstva.

Naknada za delimično pokriće pogrebnih troškova pripada licu koje je snosilo troškove sahrane, pod uslovom:

 1. da je preminulo lice imalo status izbeglog-prognanog lica i da do momenta smrti nije imalo primanja, po bilo kom osnovu, u RS ili zemlji porekla,
 2. da lice, koje ostvaruje pravo na naknadu za delimično pokriće pogrebnih troškova, nema prihode veće od 2.500 dinara, po članu porodičnog domaćinstva 

O SVIM NAPRED NAVEDENIM ZAHTEVIMA ODLUKE ĆE SE DONOSITI U SKLADU SA ČL. 208. I 161. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU („SL. GLASNIK RS“ BR. 33/97 I 31/01)

 

Služba boračko-invalidske zaštita

Spisak dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava iz oblasti boračko invalidske zaštite

 

Zahtevi koje možete preuzeti:

Zahtev za prava na dodatak za negu po republičkom zakonu

Zahtev za prava na uvećanje po osnovu samohranosti

Zahtev za prava porodičnu i uvećanu porodičnu invalidninu

Zahtev za ostvarivanje prava na dodatak za negu i pomoć

Zahtev za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu

Zahtev za ostvarivanje prava - nezaposlenost

Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu pogrebnih troškova

Zahtev za ostvarivanje prava na povećanje procenta invaliditeta

Zahtev za ostvarivanje prava na pomoć u slučaju smrti

Zahtev za ostvarivanje prava na ortopedsko pomagalo

Zahtev za ostvarivanje prava na mesečno novčano primanje

Zahtev za ostvarivanje prava na borački dodatak

Zahtev za izdavanje potvrde o stepenu invalidnosti – za registraciju putničkog vozila

 

 

Lična invalidnina

 1. Uverenje vojne pošte o okolnostima ranjavanja
 2. Medicinska dokumentacija iz perioda ranjavanja
 3. Nova medicinska dokumentacija
 4. Kopija lične karte
 5. Uverenje o državljanstvu
 6. Izvod iz matične knjige rođenih
 7. Uverenje iz Suda da se protiv stranke ne vodi krivični postupak
 8. Obrazac broj 1 od lekara opšte prakse
 9. Zahtev

 

Pravo na ortopedski dodatak i dodatak za negu i pomoć od strane drugog lica

 1. Medicinska dokumentacija
 2. Obrazac broj 1 od lekara opšte prakse
 3. Zahtev

Pravo mogu ostvariti samo vojni invalidi koji su ranjeni pre 27.04.1992.god.

 

Naknada za vreme nezaposlenosti invalida od I-IV grupe

 1. Uverenje službe za zapošljavanje
 2. Kopija evidencionog kartona i radne knjižice
 3. Uverenje Agencije za privredne registre da se ne bavi preduzetničkom delatnošću
 4. PIO zaposlenih da nije korisnik starosne ili invalidske penzije
 5. PIO zemljoradnika da se ne zadužuju porezom i doprinosom od poljoprivredne delatnosti
 6. Uverenje iz Katastra da li se zadužuje prihodom od nekretnine
 7. Zahtev

 

Porodična invalidnina po palom borcu

 1. Uverenje o okolnositma pogibije lica po kome se ostvaruje pravo
 2. Izvod iz knjige umrlih lica po kome se ostvaruje pravo
 3. Izvod iz knjige rođenih podnosioca zahteva
 4. Uverenje o državljanstvu
 5. Izvod iz knjige venčanih(ako je u pitanju bračni drug)
 6. Uverenje iz PIO da li se ostvaruje starosna ili invalidska penzija
 7. Uverenje iz Katastra o posedovanju nepokretnosti
 8. Uverenje iz Suda da se protiv stranke ne vodi krivični postupak
 9. Zahtev

 

Porodična invalidnina po umrlom vojnom invalidu

 1. Izvod iz knjige umrlih za lice po kome se ostvaruje pravo
 2. Rešenje o invalidnosti za lice po kome se ostvaruje pravo
 3. Izvod iz knjige rođenih podnosioca zahteva
 4. Uverenje o državljanstvu
 5. Izvod iz knjige venčanih (ako je u pitanju bračni drug)
 6. Uverenje iz PIO da li se ostvaruje starosna ili invalidska penzija
 7. Uverenje iz Katastra o posedovanju nepokretnosti
 8. Uverenje iz Suda da se protiv stranke ne vodi krivični postupak
 9. Zahtev

 

Uvećana porodična invalidnina

 1. Potvrda o školovanju
 2. Zahtev

 

Jednokratna pomoć u slučaju smrti vojnog invalida

 1. Izvod iz knjige umrlih za umrlog vojnika invalida
 2. Rešenje o invalidnosti umrlog vojnika invalida
 3. Kopija lične karte podnosioca zahteve
 4. Overena izjava dva svedoka da je umrli vojni invalid živeo u zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem zahteva zadnjih godinu dana
 5. Zahtev

 

Mesečno novčano primanje (Visina prihoda od uticaja na ovo pravo)

 1. Uverenje PIO da li je korisnik starosne ili invalidske penzije, podnosilac zahteva i članovi njegovog domaćinstva
 2. Uverenje službe za zapošljavanje za podnosioca zahteva i članove njegovog domaćinstva
 3. Uverenje Agencije za privredne registre da li su podnosilac zahteva i članovi njegove porodice prijavljeni kao preduzetnici
 4. Uverenje iz Katastra da li se podnosilac zahteva i njegovi članovi porodice zadužuju prihodom od nektrenina
 5. Uverenje o državljanstvu
 6. Fotokopija važeće lične karte
 7. Overena izjava svedoka o broju članova domaćinstva podnosioca zahteva
 8. Izvod iz knjige umrlih lica po kome se ostvaruje pravo (ako je u pitanju porodična invalidnina)
 9. Za lica sa prostora bivše SFRJ uverenje Fonda PIO iz zemlje prethodnog prebivališta
 10. Zahtev

 

Tuđa nega (vezanost za postelju)

 1. Lekarska dokumentacija
 2. Obrazac broj 1 od lekara opšte prakse
 3. Zahtev

 

Pravo na samohranost

 1. Dokaz da podnosioc zahteva živi sam u domaćinstvu, da nema bračnog druga niti bračne i vanbračne dece
 2. Zahtev

 

Naknada pogrebnih troškova

 1. Izjava dva svedoka da je podnosioc zahteva snosio troškove sahrane
 2. Fotokopija lične karte podnosioca zahteva
 3. Izvod iz knjige umrlih
 4. Zahtev

 

Pravo na borački dodatak

 1. Potvrda radne organizacije da je podnosioc zahteva u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom, na koje radno mesto je raspoređen i koju stručnu spremu poseduje.
 2. Uverenje o visini mesečnog primanja (svaki mesec se dostavlja)
 3. Rešenje o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida
 4. Fotokopija lične karte
 5. Uverenje o državljanstvu
 6. Zahtev

 

Sva navedena dokumenta moraju biti original ili overene kopije.

 

 

Grupa za brigu o deci i porodici

 

 

1. Zahtev za roditeljski dodatak – po republičkim propisima

Zahtev (RD-1-06) preuzeti na adresi Glavna 107, kancelarija broj 6

Uz zahtev za RODITELjSKI DODATAK majka prilaže:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih za svu svoju decu (original ili overena fotokopija, upisan JMBG deteta, ako ima umrlo dete za njega izvod iz matične knjige umrlih)
 2. Prijave prebivališta za SVU DECU, vadi se u Policijskoj stanici u Rumi
 3. Uverenje o DRŽAVLjANSTVU RS za MAJKU (original star do 6 meseci ili overena fotokopija)
 4. Fotokopija lične karte majke (ukoliko je lična karta sa čipom doneti je raid očitavanja)
 5. Fotokopija OVERENE ZDRAVSTVENE KNjIŽICE MAJKE SA OBE STRANE
 6. Uverenje nadležnog organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje podnosi zahtev, da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku porodicu ili data na usvajanje, kao i da majka nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog  reda rođenja
 7. Kopija tekućeg računa (ukoliko je otvoren kod Poštanske štedionice)
 8. Zahtev za roditeljski dodatak može podneti i otac deteta pod posebnim uslovima (u slučaju smrti majke, ukoliko je majka lišena roditeljskog prava, ukoliko je napustila dete)

 

Rok za podnošenje zahteva za roditeljski dodatak je do 6 meseci od dana porođaja.

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom ''Sl.glasnik br. 107/09 čl.15a'': ''Ukoliko u toku isplate prava na roditeljski dodatak koja se vrši u 24 mesečne rate korisnik prava napusti dete, obustavlja se dalja isplata prava do odluke Ministarstva nadležnog za socijalna pitanja''.

 

 

 2. Zahtev za roditeljski dodatak – po opštinskim propisima

Zahtev za pružanje finansijske podrške porodici za prvorođeno dete

Uz zahtev podnosilac zahteva prilaže sledeće dokaze:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih za svoje prvo dete (original ili overena fotokopija)
 2. Uverenje da je državljanin Republike Srbije (original star do 6 meseci ili overena fotokopija)
 3. Fotokopiju lične karte majke - ukoliko je lična karta sa čipom, doneti je radi očitavanja
 4. Fotokopiju štedne knjižice ili kartice tekućeg računa (bilo koje banke)
 5. Ukoliko majka ima status izbeglog lica - umesto dokaza pod rednim brojem 2. i 3. prilaže overenu fotokopiju izbegličke legitimacije
 6. Zahtev za roditeljski dodatak može podneti i otac deteta pod posebnim uslovima (u slučaju smrti majke, ukoliko je majka lišena roditeljskog prava, ukoliko je napustila dete)
 7. Potvrda prebivališta iz PS Ruma

 

Rok za podnešenje zahteva je do godinu dana od dana porođaja.

 

 

  

 

3. Finansijska pomoć nezaposlenim prodiljama

Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć nezaposlenim porodiljama

Uz zahtev za ostvarivanje prava na FINANSIJSKU POMOĆ nezaposlenim porodiljama, prilaže se:

 1. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena kopija, ne starije od 6 meseci),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih za dete, odnosno za svu decu prethodnog reda rođenja (original ili overena kopija),
 3. fotokopija lične karte – očitani podaci sa elektronske lične karte (ukoliko je lična karta sa čipom priložiti i prijavu prebivališta),
 4. prijave prebivališta za decu o kojoj neposredno brine,
 5. Uverenje Centra za socijalni rad opštine Ruma da neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja,
 6. fotokopija kartice tekućeg računa otvorenog kod bilo koje banke,
 7. Uverenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije osiguranik fonda,
 8. Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje (ukoliko se porodilja vodi na evidenciji nezaposlenih lica),
 9. fotokopija zdravstvene knjižice
 10. rok za podnošenje zahteva - do 6 meseca od dana porođaja

 

 

4. Zahtev za priznavanje prava na dečiji dodatak

Uz zahtev za priznavanje prava na dečiji dodatak podnosilac zahteva prilaže:

 

 1. IZVODE IZ MATIČNE KNjIGE ROĐENIH ZA SVU DECU U PORODICI (original ili overena fotokopija)
 2. UVERENjE DA JE DRŽAVLjANIN REPUBLIKE SRBIJE - podnosilac zahteva, (original star do 6 meseci ili overena fotokopija)
 3. FOTOKOPIJE LIČNIH KARATA ODRASLIH ČLANOVA ZAJEDNIČKOG DOMAĆINSTVA, A ZA DECU PRIJAVE PREBIVALIŠTA (ukoliko je lična karta sa čipom, doneti je radi očitavanja)
 4. FOTOKOPIJU SVOJE OVERENE ZDRAVSTVENE KNjIŽICE
 5. POTVRDU O PRIHODIMA U TRI MESECA KOJA PRETHODE MESECU PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA SVE ČLANOVE KOJI OSTVARUJU PRIHODE
 6. UVERENjE IZ KATASTRA ZA SVAKOG ČLANA ZAJEDNIČKOG DOMAĆINSTVA IZ MESTA ROĐENjA I MESTA PREBIVALIŠTA (po mestu rođenja nije obavezno za osobe rođene van Srbije, ali za rođene u Srbije je obavezno)
 7. UVERENjE lokalne poreske administracije za sve punoletne članove
 8. POTVRDU O SVOJSTVU REDOVNOG UČENIKA ZA DECU ŠKOLSKOG UZRASTA (osnovna i srednja škola)
 9. DOKAZE O ČINjENICAMA U VEZI NEPOKRETNOSTI, KAO I STAMBENOG PROSTORA (prepis lista nepokretnosti, ugovor u kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, ugovor o zakupu stana)
 10. POTVRDU NADLEŽNE ZDRAVSTVENE USTANOVE O RAZLOZIMA ZA NEREDOVNO ŠKOLOVANjE
 11. AKT O RAZVRSTAVANjU ZA DETE OMETENO U RAZVOJU (mišljenje Interesorne komisije)
 12. AKT O PRODUŽENjU RODITELjSKOG PRAVA
 13. DOKAZE NA OSNOVU KOJIH SE OSTVARUJE STATUS SAMOHRANOG RODITELjA (izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, dokaz o poveravanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice, odluka suda o vršenju roditeljskog prava ili izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove)
 14. DOKAZI O NEZAPOSLENOSTI (uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje ili uverenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije osiguranik fonda-filijale)
 15. DOKAZI O STARATELjSTVU ILI HRANITELjSTVU (akt nadležnog organa starateljstva)
 16. FOTOKOPIJA KARTICE TEKUĆEG RAČUNA SA OBE STRANE (samo ukoliko je račun na lično ime otvoren u poštanskoj štedionici)

 

Za prijavu novorođenog deteta za ostvarivanje prava na dečiji dodatak je potrebno:

 

 • Izvod iz M.K. rođenih (original, ne stariji od 6 meseci ili overena fotokopija)
 • Prijava prebivališta za dete
 • Uverenje iz katastra za dete iz mesta rođenja i mesta prebivališta

 

Cenzusi za dečiji dodatak

Zahtev za izdavanje Uverenja o korišćenju prava na dečiji dodatak

Prijava nastale promene korisnika prava dečijeg dodatka

Odluka o uslovima i načinu ostvarivanja prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju

Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju

 

Porodiljsko odsustvo, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta

 

 

Propisi koji se primenjuju:

- Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/17 i 50/18)

- Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 58/18)

- Pravilniko bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta ("Sl. glasnik RS", br. 56/18)

 

Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta

Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta

Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta

Rešenje o porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta

Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta radi ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena po osnovu posebne nege deteta