img

Odeljenje za društvene delatnosti


Šef odeljenja:

Ivana Orlović Zličić

Kontakt informacije:

e-mail: ivana.zlicic@ruma.rs

Telefon: +381-22/478-589

Adresa: Glavna 107; 22 400 Ruma


POSLOVNI PROCESI U NADLEŽNOSTI ODELjENjA

 

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za lečenje dece od malignih i drugih teških bolesti

- IZJAVA

 

1. FINANSIJSKA PODRŠKA PORODICI SA DECOM

 • pravo na RODITELjSKI DODATAK
 • pravo na DEČIJI DODATAK
 • pravo na PORODILjSKO odsustvo, odsustvo sa rada radi NEGE DETETA, odsustvo sa rada radi POSEBNE NEGE DETETA
 • pravo na novčana sredstva za IZGRADNjU, UČEŠĆE U KUPOVINI, ODNOSNO KUPOVINU PORODIČNO-STAMBENE ZGRADE ILI STANA po osnovu rođenja deteta
 • pravo na MATERINSKI DODATAK za NEZAPOSLENE majke za TREĆE/ČETVRTO dete
 • finansijska pomoć NEZAPOSLENIM PORODILjAMA
 • finansijska pomoć TRUDNICAMA
 • finansijska podrška za PRVOROĐENO DETE

KONTAKT:

Servisni centar:

+381-22/478-800

lok. 104 - savetnik za pravo na DEČIJI DODATAK i finansijsku pomoć NEZAPOSLENIM PORODILjAMA;

- savetnik za pravo na RODITELjSKI DODATAK i MATERINSKI DODATAK

lok. 108 - savetnik za pravo na finansijsku podršku za PRVOROĐENU BEBU

+381-22/478-442 - savetnik za pravo na PORODILjSKO ODSUSTVO

+381-22/430-962 - kancelarija za prijem PODNESAKA

OBRASCI:

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na RODITELjSKI DODATAK

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na DEČIJI DODATAK

- ZAHTEV za izdavanje UVERENjA o korišćenju prava na DEČIJI DODATAK-INO UVERENjE

- PRIJAVA nastale PROMENE korisnika prava DEČIJEG DODATKA

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na novčana sredstva za IZGRADNjU, UČEŠĆE U KUPOVINI, ODNOSNO KUPOVINU PORODIČNO-STAMBENE ZGRADE ILI STANA po osnovu rođenja deteta

 

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na NAKNADU ZARADE, odnosno NAKNADU PLATE za vreme porodiljskog odsustva

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na NAKNADU ZARADE, odnosno NAKNADU PLATE za vreme porodiljskog odsustva

i odsustva sa rada radi NEGE DETETA

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na NAKNADU ZARADE, odnosno NAKNADU PLATE za vreme odsustva sa rada radi

NEGE DETETA

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na NAKNADU ZARADE, odnosno NAKNADU PLATE za vreme porodiljskog odsustva

i odsustva sa rada ili rada sa POLOVINOM punog radnog vremena radi POSEBNE NEGE DETETA

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na OSTALE NAKNADE po osnovu ROĐENjA i NEGE DETETA

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na OSTALE NAKNADE po osnovu POSEBNE NEGE DETETA

- REŠENjE o PORODILjSKOM ODSUSTVU i ODSUSTVU SA RADA radi NEGE DETETA

- ZAHTEV za VEŠTAČENjE ZDRAVSTVENOG stanja deteta radi ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada

sa polovinom punog radnog vremena po osnovu POSEBNE NEGE DETETA

 

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na MATERINSKI DODATAK za NEZAPOSLENE MAJKE za treće/četvrto dete

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na FINANSIJSKU POMOĆ NEZAPOSLENIM PORODILjAMA

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na FINANSIJSKU PODRŠKU za PRVOROĐENO DETE

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na FINANSIJSKU POMOĆ TRUDNICAMA

 

 

 

 

PRAVNI OSNOV:

ZAKON o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS” br.113/2017 i 50/2018, 46/2021 - odluka US, 51/2021 - odluka US, 53/2021 - odluka US, 66/2021 i 130/2021 )

- PRAVILNIK o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”

br.58/2018)

- UREDBA o bližim uslovima i načinu ostvarivanje prava na novčana sredstva za IZGRADNjU, UČEŠĆE U KUPOVINI, ODNOSNO KUPOVINU PORODIČNO-STAMBENE ZGRADE ILI STANA po osnovu rođenja deteta (“Sl. glasnik RS” br.25/2022)

- UREDBA o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu

usklađivanja iznosa dečijeg dodatka (“Sl. glasnik RS” br.54/2018)

- PRAVILNIK o bližim uslovima, postipku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog

radnog vremena radi posebne nege deteta (“Sl. glasnik RS” br.58/2018)

- POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA o ostvarivanju prava na MATERINSKI DODATAK za nezaposlene majke za treće ili

četvrto dete (“Službeni list APV”, broj: 60/18)

- ODLUKA o pravu na finansijsku pomoć NEZAPOSLENIM PORODILjAMA

- ODLUKA o pružanju finansijske podrške porodici za PRVOROĐENO DETE

 

- CENZUS- DEČIJI DODATAK

- CENZUS - RODITELjSKI DODATAK

 

VAŽNA OBAVEŠTENjA


 

2. NAKNADA TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNjU

KONTAKT:

Servisni centar:

+381-22/478-800

+381-22/478-442 - savetnik za pravo na naknadu troškova za VANTELESNU OPLODNjU

+381-22/430-962 - kancelarija za prijem PODNESAKA

 

OBRASCI:

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na NAKNADU TROŠKOVA za VANTELESNU OPLODNjU

 

PRAVNI OSNOV:

- ODLUKA o uslovima i načinu ostvarivanja prava na NAKNADU TROŠKOVA za VANTELESNU OPLODNjU (“Sl. list Opština

Srema” br.41/2016)

- ODLUKA o izmeni i dopuni ODLUKE o uslovima i načinu ostvarivanja prava na NAKNADU TROŠKOVA za VANTELESNU

OPLODNjU (“Sl. list Opština Srema” br.44/2017)


 

3. DODATNA OBRAZOVNA, ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA PODRŠKA DETETU,

UČENIKU I ODRASLOM - INTERRESORNA KOMISIJA

 

KONTAKT:

Servisni centar:

+381-22/478-800, lok. 104 - koordinator opštinske INTERRESORNE KOMISIJE

 

OBRASCI:

- ZAHTEV INTERRESORNOJ KOMISIJI za procenu potreba DETETA, UČENIKA I ODRASLOG

 

PRAVNI OSNOV:

- ZAKON o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br.88/17, 27/18, 10/19 i 6/20)

- PRAVILNIK o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom (“Sl. glasnik RS” br.80/2018)

- ODLUKA o socijalnoj zaštiti u Opštini Ruma (“Sl. list Opština Srema” br.44/2017)

- ODLUKA o IZMENAMA i DOPUNAMA ODLUKE o socijalnoj zaštiti u Opštini Ruma (“Sl. list Opština Srema” br.47/2020)

 


4. PRAVA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA

I ČLANOVA NjIHOVIH PORODICA

 

 • lična invalidnina
 • porodična invalidnina
 • dodatak za negu
 • ortopedski dodatak
 • zdravstvena zaštita i druga prava u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite
 • medicinsko tehnička pomagala
 • banjsko klimatski oporavak
 • profesionalna rehabilitacija i novčana pomoć za vreme profesionalne rehabilitacije
 • invalidski dodatak
 • mesečno novčano primanje
 • porodični dodatak
 • borački dodatak
 • naknada troškova smeštaja u ustanovu socijalne zaštite
 • novčana naknada za nabavku putničkog motornog vozila
 • pravo na poseban penzijski staž
 • rešavanje stambenih potreba
 • naknada troškova putovanja
 • besplatna i povlašćena vožnja
 • pravo na “Boračku spomenicu”
 • pravo na legitimaciju
 • pravo na prioritet u zapošljavanju
 • “Antifašistička spomenica 1941”
 • pomoć u slučaju smrti
 • pravo boraca na uniformu

 

KONTAKT:

Servisni centar:

+381-22/478-800

lok. 107 - viši referent na poslovima OBRAČUNA BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

lok. 109 - savetnik na poslovima BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

OBRASCI:

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na PORODIČNU i UVEĆANU PORODIČNU INVALIDNINU i DODATAK za

RODITELjA PALOG BORCA

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na LIČNU INVALIDNINU

- ZAHTEV za ostvarivanje prava - NEZAPOSLENOST- INVALIDSKI DODATAK ZA NEZAPOSLENE RATNE VOJNE

INVALIDE

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na NAKNADU POGREBNIH TROŠKOVA

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na POVEĆANjE PROCENTA INVALIDITETA

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na jednokratnu POMOĆ u SLUČAJU SMRTI korisnika

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na ORTOPEDSKO POMAGALO

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na MESEČNO NOVČANO PRIMANjE

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na BORAČKI DODATAK

  - ZAHTEV za izdavanje Rešenja o priznavanju prava na besplatno korišćenje posebno obeleženih parking mesta za vozila osoba s invaliditetom

   - IZJAVA građana - Parking mesta za vozila osoba s invaliditetom

PRAVNI OSNOV:

- ZAKON o pravima BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA i članova njihovih porodica (“Sl. glasnik RS”

br.18/20)


 

5. ENERGETSKI UGROŽEN KUPAC - STICANjE STATUSA

 

KONTAKT:

Servisni centar:

+381-22/479-162 - samostalni savetnik na poslovima STICANjA STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA

 

OBRASCI:

-Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca

-Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca zbog zdravstvenog stanja

 

PRAVNI OSNOV:

Uredba o energetski ugroženom kupcu

 


 

 

6. PRAVA I ZBRINjAVANjE IZBEGLICA, PROGNANIH I INTERNO RASELjENIH LICA

 

 • ukidanje svojstva IZBEGLOG/PROGNANOG lica
 • naknadna registracija IZBEGLOG/PROGNANOG lica
 • davanje SAGLASNOSTI za PROMENU BORAVIŠTA
 • izdavanje POTVRDE o informacijama iz BAZE PODATAKA
 • odobravanje delimičnog pokrića POGREBNIH TROŠKOVA
 • STAMBENO ZBRINjAVANjE/DOHODOVNE AKTIVNOSTI/JEDNOKRATNE POMOĆI

 

KONTAKT:

Servisni centar:

+381-22/479-162 - poverenik za IZBEGLICE i INTERNO RASELjENA LICA

 

OBRASCI:

- ZAHTEV za ukidanje statusa IZBEGLOG LICA

- ZAHTEV za naknadnu registraciju

- ZAHTEV za izdavanje SAGLASNOSTI za PROMENU BORAVIŠTA

- ZAHTEV za dobijanje POTVRDE da li se lice nalazi/ne nalazi u BAZI PODATAKA

- ZAHTEV za naknadu POGREBNIH TROŠKOVA za IZBEGLA i RASELjENA LICA

 

PRAVNI OSNOV:

- ZAKON o IZBEGLICAMA (“Sl. glasnik RS” br.18/92 i 30/2010)

- ZAKON o upravljanju MIGRACIJAMA (“Sl. glasnik RS” br.107/2012)

 


 

7. DODELA STIPENDIJA, NAGRADA I DRUGIH VIDOVA POMOĆI STUDENTIMA,

UČENICIMA I SPORTISTIMA

 

 • studentske STIPENDIJE
 • učeničke STIPENDIJE
 • regresiranje dela troškova PREVOZA STUDENATA
 • novčane nagrade nosiocima “SVETOSAVSKE POVELjE"
 • novčane nagrade nosiocima “VUKOVE DIPLOME” i učenicima koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom ili međunarodnom takmičenju

PRAVNI OSNOV:

- ODLUKA o dodeli STIPENDIJA, NAGRADA i drugih vidova POMOĆI STUDENTIMA, UČENICIMA i SPORTISTIMA sa teritorije

Opštine Ruma (“Sl. list Opština Srema” br.29/16)

- ODLUKA o izmenama i dopunama ODLUKE o dodeli STIPENDIJA, NAGRADA i drugih vidova POMOĆI STUDENTIMA,UČENICIMA

i SPORTISTIMA sa teritorije Opštine Ruma (“Sl. list Opština Srema” br.32/19)


 

8. SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA IZ OBLASTI SPORTA

 

PRAVNI OSNOV:

- PRAVILNIK o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Ruma za PROGRAME i PROJEKTE iz

oblasti SPORTA od značaja za Opštinu Ruma za 2021.g. (Br. 06-126-3/2020-II)


 

9. SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI KULTURE

 

PRAVNI OSNOV:

- PRAVILNIK o načinu i postupku ostvarivanja prava na DODELU SREDSTAVA iz budžeta Opštine Ruma za PROJEKTE iz oblasti

KULTURE koji su od značaja za Opštinu Ruma (Br. 06-107-20/2020-II)

ZAHTEV ZA PRENOS SREDSTAVA


 

10. SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA I MEDIJA

PRAVNI OSNOV:

- ZAKON o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16-autentično tumačenje)

- PRAVILNIK o sufinansiranju PROJEKATA za  ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (“Sl. glasnik RS” br.16/16)

- PRAVILNIK o izmenama i dopunama PRAVILNIKA o sufinansiranju PROJEKATA za  ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog

informisanja (“Sl. glasnik RS” br.08/17)

ZAHTEV ZA PRENOS SREDSTAVA


 

11. SUFINANSIRANjE CRKVI I VERSKIH ZAJEDNICA

PRAVNI OSNOV:

- PRAVILNIK o raspodeli budžetskih sredstava CRKVAMA i VERSKIM ZAJEDNICAMA koje deluju na teritoriji Opštine Ruma (Br.

06-52-11/2020-II)

ZAHTEV ZA PRENOS SREDSTAVA


 

12. SUFINANSIRANjE AKTIVNOSTI I PROGRAMA UDRUŽENjA

PRAVNI OSNOV:

- PRAVILNIK o načinu i postupku ostvarivanja prava za DODELU SREDSTAVA iz budžeta Opštine Ruma za redovne AKTIVNOSTI i

PROGRAME UDRUŽENjA na teritoriji Opštine Ruma (Br. 06-107-21/2020-II)

ZAHTEV ZA PRENOS SREDSTAVA


 

13. DODELA NAGRADA I JAVNIH PRIZNANjA OPŠTINE RUMA

PRAVNI OSNOV:

- ODLUKA o dodeli NAGRADA i JAVNIH PRIZNANjA OPŠTINE RUMA (“Sl. list Opština Srema” br.32/17)

OBRAZAC:

- PRIJAVA za učešće na KONKURSU za dostavljanje predloga LICA za dodelu JAVNIH PRIZNANjA i NAGRADA


 

14. PRAVO NA SUBVENCIJU U GRADSKOM, PRIGRADSKOM I MEĐUMESNOM PREVOZU

PRAVNI OSNOV:

- ODLUKA o utvrđivanju kategorije lica koja ostvaruju pravo na SUBVENCIJU u gradskom, prigradskom i međumesnom prevozu (“Sl.

list Opština Srema” br.44/2017)

- PRAVILNIK o bližim uslovima, postupku za ostvarivanje prava i visini SUBVENCIJE u gradskom, prigradskom i međumesnom

prevozu (Br. 06-35-11/2020-II)

OBRASCI:

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na SUBVENCIONISAN prevoz UČENIKA srednjih škola u MEĐUMESNOM PREVOZU za školsku 2020

/2021 godinu

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na SUBVENCIONISAN prevoz UČENIKA srednjih škola u PRIGRADSKOM PREVOZU za školsku

2020/2021

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na SUBVENCIONISAN prevoz UČENIKA srednjih škola na relaciji KLENAK-ŠABAC za školsku

2020/2021

- ZAHTEV za ostvarivanje prava na SUBVENCIONISAN prevoza u GRADSKOM i PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU u 2020/2021. godini

- ZAHTEV za subvencionisanje troškova prevoza za lica obolela od BOLESTI većeg socio-medicinskog značaja u 2021. godini