img

Opštinsko pravobranilaštvo

Opštinski pravobranilac: Jelena Švonja

Zamenik opštinskog pravobranioca: Ana Mataruga

Adresa: Glavna 155
Telefon: 022 474  282

e-mail: ojp@ruma.rs
 

Poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Opštine Ruma obavlja Opštinsko pravobranilaštvo Opštine Ruma.

Pravobranilaštvo preuzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima i drugim nadležnim organima radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa Opštine, njenih organa, organizacija i službi, kao i drugih pravnih lica čije se finansiranje obezbeđuje u budžetu Opštine.

Pravobranilaštvo u sudskom i upravnom postupku zastupa Opštinu, njene organe, organizacije i službe radi ostvarivanja njihovih imovinskih prava i interesa i ima položaj zakonskog zastupnika.

Pravobranilaštvo može zastupati i druga pravna lica u pogledu njihovih imovinskih prava i interesa, pod uslovom da ta lica nemaju organizovanu pravnu službu i da njihovi interesi nisu u suprotnosti sa funkcijom Pravobranilaštva.

Pravobranilaštvo preduzima preventivne mere pre pokretanja parničnog ili drugog postupka radi sporazumnog rešavanja spornog odnosa.

Pravna ili fizička lica koja nameravaju da pokrenu postupak protiv Opštine, njenih organa, organizacija i službi ili drugih pravnih lica čija imovinska prava i interese zastupa Pravobranilaštvo, mogu se obratiti Pravobranilaštvu sa predlogom za sporazumno rešenje spornog odnosa.