img

Вести

Заказана CIV седница Општинског већа

img

Print

CIV седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 14.2.2024. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Решења о употреби средства текуће буџетске резерве - јавна расвета у Језерској улици
 2. Предлог Решења о преносу средства у текућу буџетску резерву
 3. Предлог Решења о употреби средства текуће буџетске резерве - израда пројекта пречистача отпадних вода
 4. Предлог Закључка о преносу основног средства Основној музичкој школи "Теодор Тоша Андрејевић" Рума
 5. Разматрање Извештаја о раду са информацијом о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач општина Рума за период од 01.01. до 31.12.2023. године - четврти квартал
 6. Разматрање захтева за Измену Плана Јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2024. годину
 7. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Рума у 2024. години
 8. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета за редовне активности и програме удружења са територије општине Рума у 2024. години
 9. Предлог Одлуке о утврђивању цене годишње закупнине по хектару за грађевинско земљиште намењено пољопривредној обради у к.о. Буђановци  и к.о. Никинци
 10. Предлог Одлуке о утврђивању цене годишње закупнине по хектару за грађевинско земљиште намењено пољопривредној обради у радној зони "Румска петља" у Руми
 11. Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације "Општински пут Кленак-Грабовци “
 12. Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације "за део блока 2-1-2 у централној зони “ у Руми
 13. Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Путинци
 14. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП "Водовод" Рума за давање сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања за 2024. годину
 15. Нацрт Решења о измени и допуни Решења о одређивању мртвозорника на територији општине Рума
 16. Предлог Решења о формирању Мобилног тима за социјалну инклузију Рома
 17. Предлог Oдлукe о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање судских и вансудских поравнања
 18. Разматрање молбе за помоћ Петровић Владимиру из Руме
 19. Текућа питањаdonor
donor
donor
donor