img

Вести

Обавештење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

img

Print

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, у складу са одредбама члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о давању сагласности на студију о процени

утицаја на животну средину

 

Инвеститор HAITIAN MACHINERY Ruma d.o.o. ул ЈНА бр. 192, Рума, поднео је Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта, "Изградње фабричког комплекса за производњу индустријских машина у Руми" на к.п. бр. 12161/18, к.о. Рума на територији општине Рума, коју је израдио MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. BEOGRAD, Добрињска 8a Београд.

У складу са чланом 20. Закона о процени утицаја на животну средину, спроведен је јавни увид у трајању од 08.03.2023. до 27.03.2023. године.

На заказану јавну расправу дана 28.03.2023. године није се појавио нико од заинтересованих органа, организација и заинтересоване јавности.

У складу са чланом 22а. Закона о процени утицаја на животну средину , Одељење је предало Извештај о спроведеном поступку Комисији за оцену студије уз 3 примерка Студије.

Комисија за оцену студије је сачинила Извештај са оценом студије о процени утицаја и предлогом одлуке те је исти доставила надлежном органу.

На основу спроведеног поступка , извештаја техничке комисије број 501-22/23-IV-04 од 04.04.2023. године и увида у достављену документацију, надлежни орган је донео решење број 501-22/23-IV-04 од 10.04.2023. године о давању сагласности на студију о процени утицаја за предметни пројекат.

Решење овог органа је коначно и против њега подносилац захтева и заинтересована јавност могу покренути управни спор.
donor
donor
donor
donor