img

Вести

План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Рума

img

Print

На основу члана  2. став  58 в., члана 35. став 7., члана 37. став 3, члана 40.став 7., и члана 79. став 1.  Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019,149/2020 и 118/2021) Одељење за финансије, привреду и пољопривреду општине Рума доноси План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Рума за 2024. годину.

Родно одговорно буџетирање подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. Родна анализа има за сврху да утврди да ли предложене активности финансиране из буџета, доприносе и у којој мери и унапређењу родне равноправности те да ли су адекватно препознате различите потребе грађана и грађанки а на које локална самоуправа у оквиру својих надлежности има мандат да одговори. Препознавањем потреба које имају грађани и грађанке у општини Рума и креирањем адекватних мера које одговарају на те потребе, унапредиће се квалитет свакодневног живота у заједници у оквирима на које локална самоуправа може да утиче вршећи своје надлежности и уз имплементацију буџета.

Родно одговорно буџетирање помаже у остварењу алокацијске ефикасности буџета која подразумева распоређивање средстава буџета са циљем унапређења родне равноправности, а у складу са чланом 4. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему.

План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Рума за 2024. годину

Родни аспекти 17 буџетских програма
donor
donor
donor
donor