img

Вести

Обавештење Одељења за урбанизам и грађење

img

Print

 Поступајући по поднетом захтеву “Телеком Србија” АД Београд, Таковска 2 за утврђивање потребе процене утицаја на животну средину пројекта мрежа јавних мобилних телекомуникација, локација SM174 SMU174 SMO174 Рума-Жарковац (Радио-Срем) који се планира на к.п. 10845/3 к.о. Рума, општина Рума, Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину након чега је донело Решење бр. 501-88/2022-IV-04 дана 21. 2. 2023. год. да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и одредио обавезе за носиоца пројекта које обухватају обавезе мерења нивоа електромагнетног поља и обавезе извештавања у складу са законским прописима.

Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу на донето решење. Жалба се подноси Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
donor
donor
donor
donor