img

Вести

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

img

Print

Обавештава се јавност да је “ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” АД Београд, Таковска 2 поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радио базне станице SM174, SMU 174, SMO 174 Рума-Жарковац (Радио Срем) на катастарској парцели број 10845/3 и 10845/2 КО Рума, општина Рума.

Увид у податке и документацију из захтева може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, Орловићева улица бр. 5. канцеларија бр. 24 у периоду од 8. 2. 2023. до 20. 2. 2023. год. у времену 07-14 часова.

У истом року, заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност, овом органу могу доставити своје мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока остављеног за јавни увид донети одлуку о томе да ли је за предметни пројекат потребна процена утицаја на животну средину о чему ће јавност бити обавештена.
donor
donor
donor
donor