img

Вести

Обавештење о донетом решењу о измени дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

img

Print

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-други закон), Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ РЕШЕЊА ЗА ИЗМЕНУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума је дана 21.12.2022. год. решавајући по поднетом захтеву оператера ПД “МЕЛТАЛ РЕЦИКЛАЖА“ ДОО из Руме, ул. Владимира Назора 98, регистарован код АПР са матичним бројем: 20372966 и шифром делатности 4677-Трговина на велико отпацима и остацима, након спроведеног поступка уврђеног Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-други закон), издао решење бр. 501-86/2022-IV-04 о измени решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, због измена у раду постројења за управљање отпадом на локацији к.п. 6854/1 КО Рума, општина Рума. Измене у раду постројења односе се на повећавање капацитета складиштења на дневном и годишњем нивоу и на проширење листе неопасног отпада који ће се третирати и складиштити.

Донетим решењем утврђени су услови за рад постројења, односно обавеза оператера да при обављању наведене делатности примени важеће Законске прописе у области управљања отпадом, нормативе и стандарде за коришћење и одржавање ове врсте објеката и опреме. Измена дозволе уписује се у регистар издатих дозвола под бројем 020.
donor
donor
donor
donor