img

Вести

Обавештење о донетом решењу о измени дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

img

Print

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-други закон), Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ РЕШЕЊА O ИЗМЕНИ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума је дана 26.12.2022. год. решавајући по поднетом захтеву оператера “KOSANOVIĆ GROUP” ДОО Рума, са седиштем у улици Владимира Назора 92 Б регистарован код АПР са матичним бројем: 20713992 и шифром делатности 3832-Поновна употреба разврстаних материјала, након спроведеног поступка уврђеног Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-други закон), издао решење бр. 501-95/2022-IV-04 о измени решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији к.п. 6859/1 КО Рума, која је у власништву оператера.Измена дозволе рађена је како би оператер ускладио дозволу и документацију за управљање отпадом са употребном дозволом коју је прибавио у претходном периоду и ради усклађивања капацитета складиштења и третмана отпада који су изнети у претходној дозволи и припадајућим изменама дозволе са садашњим потребама и подзаконским прописима.

Донетим решењем утврђени су услови за рад постројења, односно обавеза оператера да при обављању наведене делатности примени важеће Законске прописе у области управљања отпадом, нормативе и стандарде за коришћење и одржавање ове врсте објеката и опреме. Измена дозволе уписује се у регистар издатих дозвола под бројем 017.

 
donor
donor
donor
donor