img

Вести

Обавештење о донетом решењу за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада

img

Print

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума на основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 и 88/10, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ O ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, на захтев оператера "ЕКО-ГРАДИНГ 022" ДОО РУМА, ул. Главна бр. 268, Рума, матични број: 21837113, ПИБ: 113276085 спровео је поступак у коме је донето решење о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада на локацији у Руми, ул. Главна бр. 268, на к.п. 5766 КО Рума, Општина Рума, бр. 501-91/2022-IV-04 од 27.12.2022.год.

Дозвола је уписана у регистар издатих дозвола под редним бројем 026.

Донетим решењем утврђени су услови за рад постројења, односно обавеза оператера да при обављању наведене делатности примени важеће техничке нормативе и стандарде за коришћење и одржавање ове врсте објеката и опреме, као и услове које су утврдили други надлежни органи и организације.
donor
donor
donor
donor