img

Вести

Обавештење о поднетом захтеву за издавање решења за измену дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

img

Print

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16), Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума објављује:

Обавештење о поднетом захтеву за издавање решења за измену дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.

Оператер “KOSANOVIĆ GROUP“ ДОО из Руме, ул. Владимира Назора 92 Б, регистарован код АПР са матичним бројем: 20713992 и шифром делатности 3832- Поновна употреба разврстаних материјала поднео је Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума Захтев за издавање решења за измену дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, у постројењу за управљање отпадом на локацији к.п. 6859/1 КО Рума, општина Рума Владимира Назора 92 Б. Оператер складишти и механички третира искључиво неопасан отпад на наведеној локацији на основу дозвола које је издало ово Одељење. Измене у раду постројења односе се на промену капацитета складиштења неопасног отпада и промену објеката за складиштење

Увид у податке и документацију из захтева оператера може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, улица Орловићева бр. 5. канцеларија бр. 24 од 21.12.2022. до 25.12.2022. у времену од 07-14 часова. У остављеном року јавност овом органу може доставити мишљења и предлоге у вези са поднетим захтевом.

Овај орган ће разматрати захтев и поднету документацију, прибављени записник надлежног инспекцијског органа о испуњености услова за измену дозволе-решења, као и мишљења и предлоге јавности и издати дозволу подносиоцу захтева у року од 15 дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења или решење којим се одбија захтев за издавање дозволе, уз образложење о разлозима одбијања.
donor
donor
donor
donor