img

Вести

Обавештење о поднетом захтеву за издавање решења - дозволе за складиштење неопасног отпада

img

Print

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16), Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА - ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 

Оператер “ЕКО-ГРАДИНГ 022“ ДОО из Руме, са седиштем у Руми, улица Главна бр. 268, регистарован код АПР са матичним бројем: 2183711, ПИБ: 113276085 и шифром делатности 4677-Трговина на велико отпацима и остацима, поднео је Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума Захтев за издавање решења-дозволе за складиштење неопасног отпада у постројењу на локацији у Руми, улица Главна бр. 268 на к.п. 5766 КО Рума. Намера оператера је да складишти и механички припрема отпад за транспорт до оператера који ће вршити третман отпада.

Увид у податке и документацију из захтева оператера може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, улица Орловићева бр. 5. канцеларија бр. 24 у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења у времену од 07-14 часова. У остављеном року јавност овом органу може доставити мишљења и предлоге у вези са поднетим захтевом.

Овај орган ће разматрати захтев и поднету документацију, прибављени записник надлежног инспекцијског органа о испуњености услова за рад, као и мишљења и предлоге јавности, те издати дозволу подносиоцу захтева у року од 15 дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења или решење којим се одбија захтев за издавање дозволе, уз образложење о разлозима одбијања.

 
donor
donor
donor
donor