img

Вести

Заказана XXVIII седница Скупштине Општине

img

Print

XXVIII седница Скупштине Општине Рума ће се одржати 22.11.2022. године са почетком у 09.00 часова, у Малој сали Културног центра у Руми.

 За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01-30.09.2022. године

 2. Предлог Одлуке о додели јавних признања и награда у 2022. години

 3. Предлог Одлуке о комуналној милицији општине Рума

 4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи општине Рума

 5. Предлог Годишњег Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Рума за 2022. годину

 6. Предлог Одлуке о комуналном реду на територији општине Рума

 7. Предлог Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера и средстава оглашавања на јавним површинама на територији општине Рума

 8. Предлог Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији општине Рума

 9. Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана Генералне регулације Руме

 10. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о изради Плана детаљне регулације туристичко- рекреативног комплекса "Језеро Борковац"

 11. Предлог Одлуке о привременом поверавању превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Рума

 12. Предлог Одлуке о преносу права на коришћење, управљање и одржавање непокретности Дома ЈНА, Главна 114 Рума Градској библиотеци "Атанасије Стојковић" Рума

 13. Предлог Одлуке о постављању бисте Славку Воркапићу- Воркију

 14. Предлог Одлуке о измена и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама

 15. Разматрање и усвајање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о повећању основног капитала ЈП "Гас-Рума" Рума

 16. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈП "Водовод" Рума за 2022. годину

 17. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Посебан Програм коришћењa средстава из буџета општине Рума за ЈП "Водовод" Рума за 2022. годину, по основу субвенција

 18. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈП "Стамбено" Рума за 2022. годину

 19. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Измену Посебног Програма коришћењa средстава из буџета општине Рума за ЈП "Стамбено" Рума за 2022. годину, по основу субвенција

 20. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Годишњег Програма пословања ЈП урбанизам и изградња Рума за 2022. годину

 21. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији општине Рума

 22. Предлог Одлуке о образовању јединице цивилне заштите опште намене, специјализованим јединицама цивилне заштите за узбуњивање на територији Општине Рума

 23. Предлог Одлуке о субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање општине Рума

 24. Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању Гoдишњег плана рада УПВО "Полетарац" Рума за радну 2021/2022. годину

 25. Предлог Закључка о давању сагласности на Гoдишњи план рада УПВО "Полетарац" Рума за радну 2022/2023. годину

 26. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Рума за 2021. годину

 27. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Установе Спортски центар Рума за 2021. годину

 28. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Центра за социјални рад општине Рума за 2021. годину

 29. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Установе за пружање услуга социјалне заштите "Солидарност" Рума за 2021. годину

 30. Избори и именовања.
donor
donor
donor
donor