img

Вести

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

img

Print

Обавештава се јавност да је ДОО “РЕЦИПЛАСТ” Рума, Рума ул. Индустријска бр. 53а поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција и адаптација пословног објекта (2)-зграда пословних услуга са променом намене у постројење за складиштење и третман неопасног отпада на катастарској парцели број 6683/6 КО Рума, општина Рума.

Увид у податке и документацију из захтева може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, Орловићева улица бр. 5. канцеларија бр. 24 у периоду од 10. 8. 2022. до 22. 8. 2022. год. у времену од 07-14 часова.

У истом року, заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност, овом органу могу доставити своје мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока остављеног за јавни увид донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину о чему ће јавност бити обавештена.
donor
donor
donor
donor