img

Вести

Спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова - Јавни конкурс за грађане

img

Print

Расписује се Јавни конкурс за избор крајњих корисника - грађана за спровођење мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Општине Рума за 2022. годину.

Пријаве доставити лично или поштом на писарницу Општинске управе Општине Рума, Орловићева 5.

Конкурс је отворен од 12. јула до 9. августа.

Потребна документација за јавни конкурс за грађане за спровођење мера енергетске санације

 1. Прилог 1 - за грађане - Пријавни образац и образац о стању породичних кућа и станова

 2. Прилог 2 - Листа привредних субјеката/извођача радова са које грађани бирају једног извођача и од којег морају да прибаве предрачун са ценом за опрему и уградњу.

 3. Прилог 3 - Потписана изјава о сагласности

 4. Прилог 4 - Критеријуми за избор пројеката

 5. Изјава власника у случају када подносилац није власник објекта, која се оверава код јавног бележника

 6. Изјава сувласника у случају када подносилац има сувласнички удео на објекту, која се оверава код јавног бележника

 7. Изјава о члановима домаћинства

 8. фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава. За малолетне лица доставити фотокопије здравствених књижица;

 9. фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за последњи месец, ради доказа да се живи у пријављеном стамбеном објекту о (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh месечно);

 10. потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу за меру набавке котла на гас (за набавку котла на природни гас);

 11. предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката) (Прилог 2) коју је објавила Општина.

За све додатне информације и обавештења у вези са Јавним конкурсом можете се обратити на телефон 022/479-162 или путем мејла на energetskaefikasnost@ruma.rs.

Одлука о расписивању јавног конкурса за избор крајњих корисника за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова

Јавни конкурс за грађане за спровођење мера енергетске санације

Прилози:

 
donor
donor
donor
donor