img

Јавни позиви - Пројекат повећања енергетске ефикасности породичних кућа и станова

img

Print

Последње одлуке:

Комисија за реализацију мера енергетске санације на седници одржаној 14.6.2022. године утврдила је Прелиминарну листу директних корисника.

Општинско веће Општине Рума, на седници одржаној 27.6.2022. године донело је Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације.

Општинско веће Општине Рума, на седници одржаној 27.6.2022. године донело је Одлуку о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације.

 


 

На основу Одлуке Oпштинског већа општине Рума о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима  број 06-66-5/2022-II од 13.05.2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених објеката, општина Рума дана 13.05.2022. године расписује:

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији општине Рума.

Пријавни формулар

КОНКУРС ЈЕ НАМЕЊЕН ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА, НАКОН ЗАВРШЕТКА ОВОГ КОНКУРСА 6. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ И САЧИЊАВАЊА ЛИСТЕ КОМПАНИЈА КОЈЕ УЧЕСТВОВАТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА, ОПШТИНА РУМА ЋЕ РАСПИСАТИ И КОНКУРС НАМЕЊЕН ГРАЂАНИМА, КОЈИ СУ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ ПРОЈЕКТА ПОВЕЋАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Рума.

Предмет Јавног конкурса је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће

2) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене заједнице.

3) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће

4) набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице.

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове.

6) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.

7) набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја  и испуњавају следеће услове:

-да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање  шест месеци од дана подношења пријаве,

-да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,

-да имају атесте за материјале и производе.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима – не отварати“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријаве доставити поштом на адресу Рума, Орловићева бр. 5 - Комисија за реализацију и надзор над извршавањем  мера енергетске санације или лично на писарници у згради општинске управе.

Конкурс је отворен од 16. маја 2022. године па до 6. јуна 2022. године.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на  на контакт телефон 022/478-800 електронску адресу: е-mail: energetskaefikasnost@ruma.rs

 

Одлука о расписивању јавног позива за избор директних корисника за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова.

Решење о образовању Комисије за реализацију мера енергетске ефикасности

Од укупног износа од 30 милиона динара, 27 милиона је намењено за меру замене столарије и котлова, док је 3 милиона динара обезбеђено за субвенцију соларних панела.

Управо због такве расподеле средстава на седници Већа одржаној 15.04.2022. године донета су и два Правилника у складу са којима ће се пројекат реализовати.

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације - замена столарије и котлова

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације - соларни панели

Почетак реализација пројекта повећања енергетске ефикасности

 

Комисија за реализацију мера енергетске санације на седници одржаној 14.6.2022. године утврдила је Прелиминарну листу директних корисника.

Општинско веће Општине Рума, на седници одржаној 27.6.2022. године донело је Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације.

Општинско веће Општине Рума, на седници одржаној 27.6.2022. године донело је Одлуку о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације.

 
donor
donor
donor
donor