img

Vesti

Rani javni uvid u elaborat za izradu PDR za stanicu za snabdevanje gorivima "Ruma 2"

img

Na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS” br. 72/2009, 81/2009- ispr. ,64/2010- odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013- odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013-odluka US , 132/2014, 145/2014, 83/2018 , 31/2019 , 37/2019-dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i čl. 40. Pravilnika o sadrzini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Sl. glasnik RS” br. 32/2019 ) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma objavljuje

 

RANI JAVNI UVID U

ELABORAT ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE

ZA STANICU ZA SNABDEVANjE GORIVIMA ,,RUMA 2“ NA KM 527+432 AUTOPUTA E-70 DESNO

 

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Skupština Opštine Ruma na sednici odrzanoj dana 28.07.2023. godine donela Odluku o izradi Plana detaljne regulacije za stanicu za snabdevanje godivima ,,Ruma 2“ na km 527+432 autoputa E-70 desno.

Objavljuje se rani javni uvid u navedenu Odluku i elaborat uz Odluku.

U toku trajanja ranog javnog uvida zainteresovana pravna i fizička lica imaju pravo upoznavanja sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima za urbanu obnovu i efektima planiranja.

Obaveštavaju se i pozivaju organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na zivotnu sredinu.

Rani javni uvid će se obavljati u prostorijama Odeljenja za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma, Ruma, ul. Orlovićeva br. 5, kanc. 19, svakog radnog dana od 8,00 časova do 14,00 časova i trajaće od 18.04.2024.godine do 02.05.2024.godine.

Sve predloge, primedbe i sugestije zainteresovana lica mogu dostaviti u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma ul. Orlovićeva br. 5 Ruma, zaključno sa 02.05.2024. godine.

Sve primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica će evidentirati Odeljenje za urbanizam i građenje a evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Materijal za rani javni uvid

donor
donor
donor
donor