img

Vesti

Prezentacija urbanističkog projekta (hotel Garnet)

img

Na osnovu čl. 63. Zakona o planiranju i izgradnji ( " Sl. glasnik RS " br. 72/09, 81/09, 64/10 US, 24/11, 121/12, 42/13 US, 50/12 US, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23), čl. 88. Pravilnika o sadržini , načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ( " Sl. glasnik RS " br. 32/2019 ) i čl. 14. Odluke o opštinskoj upravi Opštine Ruma ( " Sl. list Opština Srema " br. 24/2015, 37/16, 34/22 ), Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma,

 

O G L A Š A V A

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA

 

Urbanističkog projekta broj: UP 1/6 5/2023 urbanističko arhitektonska razrada lokacije za dogradnju hotela "Garnet" u Rumi, ul. JNA, na kat. parcelama br. 1056 i 1057 k.o. Ruma, sa saobraćajnim priključcima na k.p. br. 7297 k.o. Ruma, u Rumi, ul. JNA

Podnosilac zahteva za potvrđivanje Urbanističkog projekta br. UP 1/6 4/2023 je „ Ahilej „ DOO iz Ogara.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, u prostorijama Odeljenja , kao i u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Opštine Ruma i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, nadležnom Odeljenju Opštinske uprave Opštine Ruma.

Lice ovlašćeno od strane Odeljenja za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma, za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je dipl. pr. planer Slavica Matić.

Javna prezentacija Urbanističkog projekta će biti održana u trajanju od 26.03.2024. godine do 01.04.2024. godine ( sedam dana ), svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 časova, u prostorijama Odeljenja za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma, u Rumi, ul. Orlovićeva, br.5 i na internet stranici Opštine Ruma , www.ruma.rs.

Ovaj Oglas je objavljen na Oglasnoj tabli Skupštine opštine Ruma, dana 26.03.2024. godine.

Materijal

 

donor
donor
donor
donor