img

Vesti

Zakazana XL sednica Skupštine opštine Ruma

img

XL sednica Skupštine opštine Ruma će se odrzati 20.3.2024. godine sa početkom u 10.00 časova u Konferencijskoj sali Kulturnog centra "Brana Crnčević" u Rumi.

Za sednicu je predlozen sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Predsednice opštine Ruma i Opštinskog veća opštine Ruma za 2023. godinu
 2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Ruma za 2023. godinu
 3. Predlog Odluke o angazovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa opštine Ruma za 2023. godinu
 4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu sa informacijom o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Ruma za period od 01.01. do 31.12.2023. godine - četvrti kvartal
 5. Predlog Odluke o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije ,, Opštinski put Klenak-Grabovci “
 6. Predlog Odluke o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije ,, za deo bloka 2-1-2 u centralnoj zoni “ u Rumi
 7. Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Putinci
 8. Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije "za deo bloka 4-16-13" u Rumi
 9. Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije "za blok 4-5-2 i deo bloka 1-3-3" Ruma
 10. Predlog Odluke o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Donji Petrovci
 11.  Predlog Odluke o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije "za deo bloka 1-1-3 u centralnoj zoni" u Rumi
 12. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom odrzavanju i unapređenju svojstava zgrada na teritoriji Opštine Ruma
 13. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta
 14. Predlog Zaključka o  predlogu otpisa duga za JP " Stambeno" Ruma
 15. Razmatranje i usvajanje zahteva Nadzornog odbora JP "Vodovod" Ruma za davanje saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu
 16. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem ustanove Kulturni centar "Brana Crnčević" u Rumi za 2023. godinu
 17. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i poslovanju Zavičajnog muzeja Ruma za 2023. godinu
 18. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem ustanove Gradska biblioteka "Atanasije Stojković" Ruma za 2023. godinu
 19. Razmatranje i usvajanje zahteva Upravnog odbora o usvajanju Izveštaja o radu Ustanove Sportski centar Ruma za 2023. godinu
 20. Razmatranje i usvajanje zahteva Upravnog odbora o usvajanju Izveštaja o radu Ustanove Centar za socijalni rad opštine Ruma za 2023. godinu
 21. Razmatranje i usvajanje zahteva Upravnog odbora o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Turističke organizacije opštine Ruma za 2023. godinu
 22. Razmatranje i usvajanje zahteva Upravnog odbora o usvajanju Izveštaja o radu Ustanove za pruzanje usluga socijalne zaštite "Solidarnost" Ruma za 2023. godinu
 23. Razmatranje i usvajanje zahteva Upravnog odbora o davanju saglasnosti na Statut Ustanove za pruzanje usluga socijalne zaštite "Solidarnost" Ruma
 24. Predlog Rešenja o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju mrtvozornika na teritoriji opštine Ruma
 25. Predlog Odluke o izradi Lokalnog akcionog plana za upravljanje migracijama na teritoriji opštine Ruma za period od 2024. do 2028. godine
 26. Izbori i imenovanja
donor
donor
donor
donor