img

Vesti

Preduzimanje mera zaštite od požara Paljenje strnjike je štetno i zakonom zabranjeno delo

img

Iako je Zakonom o zaštiti od pozara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka, ova pojava je i dalje veoma zastupljena na celoj teritoriji Republike Srbije.

Od početka februara meseca evidentirano  je ukupno 1.492 pozara na otvorenom prostoru, što je enormno povećanje u odnosu na isti period prošle godine, kada je ovakvih pozara bilo 226.

Podsećamo da loša praksa paljenja strnjike kao zastarelog načina uklanjanja zetvenih ostataka predstavlja veliki rizik po zivot i zdravlje građana i imovinu, nanosi velike štete poljoprivredi, zivotnoj sredini i prirodi. Ovako uklanjanje strnjike zakonom je zabranjeno i kvalifikuje se kao krivično delo, a za počinioce su predviđene novčane kazne.

Za fizička lica zakon predviđa kazne od 10.000 do 50.000 dinara, dok su iznosi za pravna lica propisani u rasponu od 300.000 do miliona dinara.

Opština Ruma će u cilju preventivnog delovanja na suzbijanju pozara u narednom periodu sprovoditi pojačani inspekcijski nadzor.

Spaljivanjem strnjike ne smanjuje se samo kvalitet zemljišta, već se pozar neretko proširi na okolinu uništavajući čitave ekosisteme, ugrozavajući lovnu divljač, divlje biljne i zivotinjske vrste, devastirajući zaštićena područja.

Nadlezne institucije apeluju na sve građane da preduzimaju mere zaštite od pozara, uz ponovno podsećanje da je paljenje vatre na otvorenom prostoru zabranjeno.

donor
donor
donor
donor