img

Vesti

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu

img

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta SREMPUT DOO RUMA, Asfaltna baza 1, Ruma, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Postrojenje za skladištenje neopasnog građevinskog otpada na k.p. br. 11297/20 k.o. Ruma, na teritoriji opštine Ruma.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Odeljenja za urbanizam i građenje opštinske uprave opštine Ruma, ul. Orlovićeva br. 5 soba br. 14 u periodu od 13.03.2024. do 25.03.2024. god. u vremenu od 12 15 časova. U istom roku zainteresvana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 2. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

 

donor
donor
donor
donor