img

Vesti

Javni uvid u Nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije ,,za deo bloka 3 2 1 u centralnoj zoni“ u Rumi

img

Na osnovu člana 50. i 51b. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS” broj 72/2009, 81/2009 - isp. 64/2010 - Odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013- Odluka US, 50/2013 - Odluka US,98/2013- Odluka US, 132/2014,145/2014, 83/2018 , 31/2019 i 37/2019-dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i čl. 73. Pravilnika o sadrzini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Sl. glasnik RS” broj 32/2019 ) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma

 

O G L A Š A V A

ponovljeni

JAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE ,,ZA DEO BLOKA 3-2-1 U CENTRALNOJ ZONI“ U RUMI

 

Ponovljeni Javni uvid u Nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije ,,za deo bloka 3-2-1 u centralnoj zoni“ u Rumi, trajaće 15 dana i to od 11. marta 2024.godine do 26. marta 2024.godine.

Napred navedeni Nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije, biće izlozen na javni uvid svakog radnog dana od 08,00 časova do 14,00 časova u prostorijama Javnog preduzeća urbanizam i izgradnja Ruma, ul. 27. Oktobra br. 7a u Rumi.

Primedbe na Nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije, zainteresovana lica mogu dostaviti u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma ul. Orlovićeva br. 5 Ruma, zaključno sa 26.03.2024.godine.

JAVNA PREZENTACIJA Nacrta Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije ,,za deo bloka 3-2-1 u centralnoj zoni“ u Rumi odrzaće se dana 20.03.2024.god. sa početkom u 12,00 časova, u Konferecijskoj sali Kulturnog centra ,,Brana Crnčević“ u Rumi ul. Veljka Dugoševića br. 102.

Komisija za planove će nakon isteka roka za javni uvid razmotriti primedbe koje su dostavljene u toku javnog uvida.

Datum, mesto i vreme zasedanja Komisije za planove Opštine Ruma biće naknadno objavljen u sredstvima javnog informisanja.

Nacrt

donor
donor
donor
donor