img

Vesti

Rani javni uvid u elaborat za izradu PDR "za deo bloka 3 14 1" u radnoj zoni u Rumi

img

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Skupština Opštine Ruma na sednici odrzanoj dana 13.10.2023. godine donela Odluku o izradi Plana detaljne regulacije za deo bloka 3-14-1 u radnoj zoni u Rumi (za k.p. broj 6857/1, 6857/3 i 6857/2 k.o. Ruma ).Objavljuje se rani javni uvid u navedenu Odluku i elaborat uz Odluku. U toku trajanja ranog javnog uvida zainteresovana pravna i fizička lica imaju pravo upoznavanja sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima za urbanu obnovu i efektima planiranja. Obaveštavaju se i pozivaju organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na zivotnu sredinu. Rani javni uvid će se obavljati u prostorijama Odeljenja za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma, u Rumi ul. Orlovićeva br. 5, kanc. br. 19 svakog radnog dana od 8.00 časova do 14.00 časova i trajaće od 09.02.2024. godine do 23.02.2024. godine.

Informacije o predlozenim rešenjima, zainteresovanim licima davaće predstavnik Obrađivača plana od 12 do 14 časova utorkom u zgradi Odeljenja za urbanizam i građenje Opštine Ruma Orlovićeva 5 soba broj 19 u periodu trajanja ranog javnog uvida. Sve predloge, primedbe i sugestije zainteresovana lica mogu dostaviti u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma ul. Orlovićeva br. 5 Ruma, zaključno sa 23.02.2024. godine.

Sve primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica će evidentirati Odeljenje za urbanizam i građenje a evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Elaborat

donor
donor
donor
donor