img

Vesti

Javni uvid u Nacrt Plana detaljne regulacije ,,za deo bloka 4 16 13“ u Rumi

img

Na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS” broj 72/2009, 81/2009 isp. 64/2010 Odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 Odluka US, 50/2013 Odluka US,98/2013 Odluka US, 132/2014,145/2014, 83/2018 , 31/2019 i 37/2019 dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma

 

O G L A Š A V A

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE

,,ZA DEO BLOKA 4 16 13“ U RUMI

 

Javni uvid u Nacrt Plana detaljne regulacije ,,za deo bloka 4 16 13“ u Rumi trajaće 30 dana i to od 17. januara 2024.godine do 16. februara 2024. godine.

Napred navedeni Plan detaljne regulacije ,, za deo bloka 4 16 13 " u Rumi, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 08,00 časova do 14,00 časova u prostorijama Javnog preduzeća urbanizam i izgradnja Ruma, ul. 27. Oktobra br. 7a u Rumi.

Primedbe na Plan detaljne regulacije zainteresovana lica mogu dostaviti u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma ul. Orlovićeva br. 5 Ruma, zaključno sa 16.02.2024.godine.

Komisija za planove će nakon isteka roka za javni uvid razmotriti primedbe koje su dostavljene u toku javnog uvida.

Datum , mesto i vreme zasedanja Komisije za planove Opštine Ruma biće naknadno objavljen u sredstvima javnog informisanja.

Nacrt za Javni uvid

donor
donor
donor
donor