img

Vesti

Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

img

Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Ruma, na osnovu člana 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. Glasnik RS“, broj 135/04 i 36/2009) objavljuje

O B A V E Š T E Nj E

O podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

1. Nosilac projekta D.O.O. "Hutchinson", iz Rume, ul. Industrijska br. 71, podneo je Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Dogradnje poslovnog proizvodnog objekta, fabrike za proizvodnju cevi za vodu pod niskim pritiskom u okviru kompleksa D.O.O. "Hutchinson" na k.p. br. 3883/28, k.o. Ruma na teritoriji opštine Ruma.

2. Obrađivač Studije je ECOlogica URBO DOO, ul. Save Kovačevića br. 1, Kragujevac.

Predmetna Studija sadrži: podatke o nosiocu projekta, projektni zadatak, zakonsku regulativu, opis lokacije na kojoj se planira izvođenje projekta, opis projekta, prikaz glavnih alternativa koje je nosilac projekta razmatrao, prikaz stanja životne sredine, opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu, procenu uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa, opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i gde je to moguće, otklanjanja svakog značajnijeg štetnog uticaja na životnu sredinu, program praćenja uticaja na životnu sredinu, prikaz opasnih materija, netehnički prikaz podataka navedenih u studiji, grafičke priloge i prateću dokumentaciju.

3. Javni uvid Studije održaće se u periodu od 17.01.2024 05.02.2024. god. svakog radnog dana od 11 15 časova, u prostorijama Odeljenja za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Ruma, u Rumi ul. Orlovićeva br.5, kancelarija br. 14.

4. Zainteresovana pravna i fizička lica, svoja mišljenja, i predloge u vezi sa Studijom mogu dostaviti u pismenoj formi na adresu Odeljenja za urbanizam i građenje, u vreme trajanja javnog uvida.

5. Javna prezentacija i javna rasprava o Studiji održaće se 07.02.2024. god. u prostorijama ovog Odeljenja sa početkom u 12 časova.

Radu tehničke komisije mogu prisustvovati sva fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida svoja mišljenja i predloge u pismenoj formi dostavili nadležnom organu.

Izveštaj sa ocenom Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i predlogom Odluke, tehnička komisija će dostaviti nadležnom organu, koji će u konačnom postupku doneti odluku o davanju saglasnosti na Studiju, ili odluku o odbijanju Zahteva za davanje saglasnosti, o čemu će javnost biti naknadno obaveštena.

 

donor
donor
donor
donor