img

Vesti

Zakazana XXXVI sednica Skupštine opštine Ruma

img

XXXV sednica Skupštine opštine Ruma će se odrzati 17.11.2023. godine sa početkom u 10.00 časova u Konferencijskoj sali Kulturnog centra "Brana Crnčević" u Rumi.

Za sednicu je predlozen sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za 01.01-30.09.2023. godine
 2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu sa informacijom o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Ruma za period od 01.01. do 30.09.2023. godine - treći kvartal
 3. Predlog Odluke o dodeli javnih priznanja i nagrada u 2023. godini
 4. Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije  "Park-šuma Borkovac" ( Blok 1-6-1 sa Borkovačkim jezerom)
 5. Predlog Odluke o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije za naselje Hrtkovci
 6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na konačan tekst nacrta Javnog ugovora -  poveravanje obavljanja delatnosti linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Ruma
 7. Razmatranje i usvajanje zahteva Nadzornog odbora JP "Komunalac" u Rumi za davanje saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja za 2023. godinu
 8. Razmatranje i usvajanje zahteva Nadzornog odbora JP "Komunalac" u Rumi za davanje saglasnosti za  nabavku opreme i mehanizacije
 9. Razmatranje i usvajanje zahteva Nadzornog odbora JP "Vodovod" Ruma za davanje saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja za 2023. godinu
 10. Razmatranje i usvajanje zahteva Nadzornog odbora JP "Vodovod" Ruma za davanje saglasnosti za nabavku opreme i mehanizacije
 11. Izbori i imenovanja
donor
donor
donor
donor