img

Vesti

Zakazana XCVII sednica Opštinskog veća

img

XCVII  sednica Opštinskog veća opštine Ruma će se održati 1.11.2023. godine u Gradskoj kući sa početkom u 10.00 časova.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za 01.01 30.09.2023. godine

2. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava budžetske rezerve za uklanjanje divljih deponija poljoprivrednog zemljišta  u KO Putinci

3. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije za uklanjanje divljih deponija poljoprivrednog zemljišta  u KO Putinci

4. Predlog Rešenja o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu

5. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve za klizalište

6. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve za paketiće za decu

7. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve  za gorivo

8. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije za vansudska poravnanja

9. Predlog Zaključka o prenosu opreme osnovnim školama

10. Predlog Zaključka o prenosu opreme za kabinet osnovnim školama

11. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije Ustanova za pružanje usluga socijalne zaštite "Solidarnost" Ruma

12. Predlog Zaključka o prenosu prava svojine bez naknade osnovnog sredstva Ustanovi za pružanje usluga socijalne zaštite "Solidarnost" Ruma

13. Razmatranje zahteva za Izmenu Plana Javnih nabavki Opštinske uprave opštine Ruma za 2023. godinu

14. Razmatranje zahteva za donošenje Plana Javnih nabavki Predsednika opštine Ruma za 2023. godinu

15. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora JP "Komunalac" u Rumi za davanje saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja za 2023. godinu

16. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora JP "Komunalac" u Rumi za davanje saglasnosti za  nabavku opreme i mehanizacije

17. Razmatranje zahteva za davanje saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Komunalac" u Rumi  za nabavku komunalnih teretnih vozila

18. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Cenovnik Službe pijace JP "Komunalac" u Rumi

19. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora JP "Vodovod" Ruma za davanje saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja za 2023. godinu

20. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora JP "Vodovod" Ruma za davanje saglasnosti za nabavku opreme i mehanizacije

21. Nacrt Odluke o dodeli javnih priznanja i nagrada u 2023. godini

22. Nacrt Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije  "Park šuma Borkovac" ( Blok 1 6 1 sa Borkovačkim jezerom)

23. Predlog Odluke o određivanju organa za utvrđivanje tržišne vrednosti građevinskog zemljišta k.p. br. 3616/2 KO Ruma

24. Razmatranje molbi za pomoć SUBNOR opštine Ruma

25. Razmatranje molbe za pomoć Lovačko Društvo "Fazan" Kraljevci

26. Razmatranje molbe za pomoć Lovačko Društvo "Fazan" Donji Petrovci

27. Razmatranje molbe za pomoć KUD "Žarkovac" Žarkovac

28. Razmatranje molbe za pomoć Udruženje muzičkih stvaralaca "Akord" Ruma

29. Tekuća pitanja

donor
donor
donor
donor