img

Vesti

Obaveštenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

img

Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Ruma, u skladu sa odredbama člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 135/04 i 36/09) objavljuje

 

O B A V E Š T E Nj E

o davanju saglasnosti na studiju o proceni

uticaja na životnu sredinu

 

Investitor HAITIAN MACHINERY Ruma d.o.o. ul JNA br. 192, Ruma, podneo je Odeljenju za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Ruma zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta, "Izgradnje fabričkog kompleksa za proizvodnju industrijskih mašina u Rumi" na k.p. br. 12161/18, k.o. Ruma na teritoriji opštine Ruma, koju je izradio MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. BEOGRAD, Dobrinjska 8a Beograd.

U skladu sa članom 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, sproveden je javni uvid u trajanju od 08.03.2023. do 27.03.2023. godine.

Na zakazanu javnu raspravu dana 28.03.2023. godine nije se pojavio niko od zainteresovanih organa, organizacija i zainteresovane javnosti.

U skladu sa članom 22a. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu , Odeljenje je predalo Izveštaj o sprovedenom postupku Komisiji za ocenu studije uz 3 primerka Studije.

Komisija za ocenu studije je sačinila Izveštaj sa ocenom studije o proceni uticaja i predlogom odluke te je isti dostavila nadležnom organu.

Na osnovu sprovedenog postupka , izveštaja tehničke komisije broj 501 22/23 IV 04 od 04.04.2023. godine i uvida u dostavljenu dokumentaciju, nadležni organ je doneo rešenje broj 501 22/23 IV 04 od 10.04.2023. godine o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja za predmetni projekat.

Rešenje ovog organa je konačno i protiv njega podnosilac zahteva i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor.

donor
donor
donor
donor