img

Vesti

Zakazana XXXI sednica Skupštine opštine Ruma

img

XXXI sednica Skupštine opštine Ruma će se odrzati 7.4.2023. godine sa početkom u 10.00 časova u Konferencijskoj sali Kulturnog centra "Brana Crnčević" u Rumi.

Za sednicu je predlozen sledeći dnevni red:

 1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na teritoriji opštine Ruma

 2. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji opštine Ruma

 3. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montaznih objekata privremenog karaktera i sredstava oglašavanja na javnim površinama na teritoriji opštine Ruma

 4. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji opštine Ruma

 5. Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za planiranu saobraćajnicu (put ka Vodicu) u naselju Voganj

 6. Predlog Odluke o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije "za deo bloka 1-3-3" u Rumi

 7. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju usluznog centra uz koridor autoputa E-70 levo kod Rume

 8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Predsednice opštine Ruma i Opštinskog veća opštine Ruma za 2022. godinu

 9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Ruma za 2022. godinu

 10. Razmatranje i usvajanje zahteva Nadzornog odbora JP "Vodovod" Ruma za davanje saglasnosti na Cenovnik proizvoda i usluga za opštinu Ruma, Cenovnik proizvoda i usluga za opštinu Irig, Cenovnik naknade za zagađenje javne kanalizacije i Cenovnik sporedne delatnosti

 11. Razmatranje i usvajanje zahteva za davanje saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Stambeno", Ruma za povećanje cene za isporučenu toplotnu energiju

 12. Razmatranje i usvajanje zahteva Nadzornog odbora o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduzenju JP "Stambeno" Ruma

 13. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JP "Stambeno" Ruma za 2022. godinu

 14. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju JP Urbanizam i izgradnja Ruma za period od 1.1. - 31.12. 2022. godine

 15. Razmatranje i usvajanje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Godišnjeg Programa poslovanja JP "Komunalac" u Rumi za 2023. godinu

 16. Razmatranje i usvajanje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Poseban Program korišćenja sredstava iz budžeta opštine Ruma za JP "Komunalac" Rumi za 2023. godinu, po osnovu subvencija

 17. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i poslovanju Zavičajnog muzeja Ruma za 2022. godinu

 18. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem ustanove Kulturni centar "Brana Crnčević" u Rumi za 2022. godinu

 19. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem ustanove Gradska biblioteka "Atanasije Stojković" Ruma za 2022. godinu

 20. Razmatranje i usvajanje zahteva Upravnog odbora o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove Gradska biblioteka "Atanasije Stojković" Ruma

 21. Razmatranje i usvajanje zahteva Upravnog odbora o usvajanju Izveštaja o radu Ustanove Sportski centar Ruma za 2022. godinu

 22. Razmatranje i usvajanje zahteva Upravnog odbora o usvajanju Izveštaja o radu Ustanove Centar za socijalni rad opštine Ruma za 2022. godinu

 23. Razmatranje i usvajanje zahteva Upravnog odbora o usvajanju Izveštaja o radu Ustanove za pruzanje usluga socijalne zaštite "Solidarnost" Ruma za 2022. godinu

 24. Razmatranje i usvajanje zahteva Upravnog odbora o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Turističke organizacije opštine Ruma za 2022. godinu

 25. Izbori i imenovanja.

donor
donor
donor
donor