img

Vesti

Obaveštenje Odeljenja za urbanizam i građenje

img

OBAVEŠTENjE

O podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na zivotnu sredinu

           1. Nosilac projekta "HAITIAN MACHINERY Ruma d.o.o. ul JNA br. 192, Ruma, podneo je Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na zivotnu sredinu projekta "Izgradnje fabričkog kompleksa za proizvodnju industrijskih mašina u Rumi" na k.p. br. 12161/18, k.o. Ruma na teritoriji opštine Ruma.

           2. Obrađivač Studije je MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. BEOGRAD, Dobrinjska 8a Beograd.

Predmetna Studija sadrzi: podatke o nosiocu projekta, projektni zadatak, zakonsku regulativu, opis lokacije na kojoj se planira izvođenje projekta, opis projekta, prikaz glavnih alternativa koje je nosilac projekta razmatrao, prikaz stanja zivotne sredine, opis mogućih značajnih uticaja projekta na zivotnu sredinu, procenu uticaja na zivotnu sredinu u slučaju udesa, opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i gde je to moguće, otklanjanja svakog značajnijeg štetnog uticaja na zivotnu sredinu, program praćenja uticaja na zivotnu sredinu, prikaz opasnih materija, netehnički prikaz podataka navedenih u studiji, grafičke priloge i prateću  dokumentaciju.

 3. Javni uvid Studije odrzaće se u periodu od 08.03.2023- 27.03.2023. god. svakog radnog dana od 11-15 časova, u prostorijama Odeljenja za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Ruma, u Rumi ul. Orlovićeva br.5, kancelarija br. 14.

4. Zainteresovana pravna i fizička lica, svoja mišljenja, i predloge u vezi sa Studijom mogu dostaviti u pismenoj formi na adresu Odeljenja za urbanizam i građenje, u vreme trajanja javnog uvida.

5. Javna prezentacija i javna rasprava o Studiji odrzaće se 28.03.2023. god. u prostorijama ovog Odeljenja sa početkom u 12 časova.

 Radu tehničke komisije mogu prisustvovati sva fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida svoja mišljenja i predloge u pismenoj formi dostavili nadleznom organu.

Izveštaj sa ocenom Studije o proceni uticaja na zivotnu sredinu i predlogom Odluke, tehnička komisija će dostaviti nadleznom organu, koji će u konačnom postupku doneti odluku o davanju saglasnosti na Studiju, ili odluku o odbijanju Zahteva za davanje saglasnosti, o čemu će javnost biti naknadno obaveštena.

 

donor
donor
donor
donor