img

Vesti

Obaveštenje Odeljenja za urbanizam i građenje

img

Na Zahtev investitora "HAITIAN MACHINERY Ruma" d.o.o. ul JNA br. 192, Ruma, za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnje fabričkog kompleksa za proizvodnju industrijskih mašina u Rumi" na k.p. br. 12161/18, k.o. Ruma na teritoriji opštine Ruma, nadležni organ je uvidom u dostavljenu dokumentaciju uz Zahtev i po sprovedenom postupku razmatranja Zahteva utvrdilo da je za predmetni projekat potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu o čemu je odlučeno Rešenjem br. 501 4/2023 IV 04 od 09.02.2023. godine.

Dostaviti:

1. JP "Komunalac", Ruma

2. JP "Vodovod", Ruma

3. Javno preduzeće Urbanizam i izgradnja Ruma, Ruma

4. 4. MZ, Ruma

5. Arhivi

donor
donor
donor
donor