img

Vesti

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu

img

Obaveštava se javnost da je “TELEKOM SRBIJA” AD Beograd, Takovska 2 podnelo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na zivotnu sredinu projekta radio bazne stanice SM174, SMU 174, SMO 174 Ruma-Žarkovac (Radio Srem) na katastarskoj parceli broj 10845/3 i 10845/2 KO Ruma, opština Ruma.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva moze se izvršiti u prostorijama Odeljenja za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Ruma, Orlovićeva ulica br. 5. kancelarija br. 24 u periodu od 8. 2. 2023. do 20. 2. 2023. god. u vremenu 07-14 časova.

U istom roku, zainteresovani organi, organizacije i zainteresovana javnost, ovom organu mogu dostaviti svoje mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na zivotnu sredinu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka ostavljenog za javni uvid doneti odluku o tome da li je za predmetni projekat potrebna procena uticaja na zivotnu sredinu o čemu će javnost biti obaveštena.

donor
donor
donor
donor