img

Vesti

Zakazana LXXII sednica Opštinskog veća

img

LXXII sednica Opštinskog veća Opštine Ruma će se odrzati 9.9.2022. godine u Gradskoj kući sa početkom u 8.00 časova.

Za sednicu je predlozen sledeći dnevni red:

 1. Predlog Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve u iznosu od 2.350.000,00 dinara - otvaranje novog projekta: "Izrada programa komasacije za k.o. Kraljevce, k.o. Stejanovce i k.o. Pavlovce"

 2. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije u iznosu od 500.000,00 dinara - nabavka opreme za Vatrogasnu stanicu

 3. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 1,00 dinara - nabavka drvenih trafika-tezgi za Bozićnu ulicu

 4. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije u iznosu od 3.766.000,00 dinara - nabavka drvenih trafika-tezgi za Bozićnu ulicu

 5. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 400.000,00 dinara

 6. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 400.000,00 dinara - Nabavka novog kotla za OŠ "Veljko Dugošević" Ruma, područno odeljenje u Vognju

 7. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije u iznosu od 350.000,00 dinara - MZ Donji Petrovci, krečenje Doma kulture

 8. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Statuta Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa "GAS-RUMA" Ruma

 9. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Poseban Program korišćenja sredstava iz budžeta opštine Ruma za JP "Komunalac" Rumi za 2022. godinu, po osnovu subvencija

 10. Nacrt Odluke o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

 11. Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o vodovodu

 12. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora JP "Vodovod" Ruma za davanje saglasnosti na Cenovnik proizvoda i usluga za opštinu Ruma, Cenovnik proizvoda i usluga za opštinu Irig i Cenovnik naknade za zagađenje javne kanalizacije

 13. Predlog Odluke o davanju saglasnosti Opštinskom pravobranilaštvu opštine Ruma na zaključivanje vansudskih poravnanja

 14. Razmatranje zahteva za pomoć Udruzenju zena "Fruškogorke" Stejanovci

 15. Tekuća pitanja

donor
donor
donor
donor