img

Vesti

Popis 2022 Rang lista prijavljenih kandidata za popisivače

img

Na javni poziv za prijavu kandidata za popisivače, koji je uputio Republički zavod za statistiku, za teritoriju opštine Ruma prijavilo se 326 lica, od kojih se na testiranje poziva 170 kandidata. Od pozvanih kandidata na testiranje bira se 110 popisivača - 92 aktivna i 18 rezervnih.

Lista kandidata je generisana na način da je licima koja su se prijavila automatski dodeljivan broj bodova u skladu sa njihovom stručnom spremom, radno pravnim statusom i učešćem u prethodnim popisima ili anketiranju građana, kao i na osnovu podataka o naseljenom mestu stanovanja.

Prijem dokumentacije i testiranje kandidata koji se nalaze na rang listi obaviće se 17. i 18. avgusta 2022. godine u konferencijskoj sali Kulturnog centra "Brana Crnčević", ulica Veljka Dugoševića 102, 22400 Ruma. Termini i raspored testiranja po kandidatima nalaze se u okviru Rang liste kandidata za popisivače objavljene 10. avgusta 2022. godine u 16 časova na sajtovima Republičkog zavoda za statistiku kao i na zavničnoj prezentaciji Opštine Ruma - POPIS 2022.

Rang lista prijavljenih kandidata za popisivače

Testiranje kandidata za popisivače obaviće se kroz testiranje poznavanja rada na računaru koji je eliminacioni i traje 15 minuta (10 pitanja i praktični zadatak).

 

DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PREDATI PRILIKOM DOLASKA NA TESTIRANjE

 • fotokopija lične karte, odnosno očitana lična karta ili fotokopija pasoša;

 • fotokopija diplome (ili potvrda obrazovne ustanove) o stečenoj stručnoj spremi i original na uvid;

 • uverenje o nekaznjavanju (izdaje MUP – ne starije od 6 meseci);

 • uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije pokrenuta istraga (izdaju osnovni sudovi – ne starije od 6 meseci).

Za nezaposlene kandidate:

 • potvrda Nacionalne sluzbe za zapošljavanje, kojom se dokazuje da je kandidat, u trenutku prijave, na njihovoj evidenciji (potvrdu je potrebno izvaditi nakon popunjavanja prijave ili najkasnije do dana predaje dokumentacije), ili

 • potvrda iz nadlezne filijale fonda PIO, da kandidatu u trenutku prijave ne teče staz osiguranja. Ovu potvrdu donose studenti i druga lica koja nisu radno angazovana ali nisu prijavljena Nacionalnoj sluzbi za zapošljavanje;

 • fotokopija vazećeg ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova (za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove);

 • uverenje/potvrda/drugi dokaz o studiranju (za studente koji nisu radno angazovani).

Za starosne penzionere:

 • fotokopija poslednjeg penzionog čeka, ili

 • fotokopija rešenja o penziji

Za zaposlene sa nepunim radnim vremenom:

 • fotokopija vazećeg ugovora ili potvrda poslodavca (sa navedenom duzinom trajanja radnog vremena)

Za zaposlene sa punim radnim vremenom:

 • -fotokopija vazećeg ugovora ili potvrda poslodavca o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom.

NAPOMENE:

1. Sva lica zaposlena u organima drzavne uprave, autonomne pokrajine ili jedinicama lokalne samouprave u obavezi su da pribave pismenu Saglasnost rukovodioca/poslodavca za dodatni rad van radnog vremena kod drugog poslodavca i prilikom dolaska na testiranje istu dostave u originalu.

2. Javni funkcioner, čija javna funkcija zahteva rad sa punim radnim vremenom ili stalni rad, da bi učestvovao u izbornom postupku za popisivača u Popisu 2022, pored ostale dokumentacije, dostavlja i pozitivno mišljenje organa koji ga je izabrao, postavio ili imenovao na javnu funkciju.

Ukoliko je kandidat u momentu prijave bio radno angazovan po osnovu Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova (koji ističe najkasnije do 15. septembra 2022. godine), potrebno je da prilikom dolaska na testiranje donese fotokopiju vazećeg ugovora, a najkasnije do 20. septembra 2022. godine dostavi potvrdu od Nacionalne sluzbe za zapošljavanje ili PIO fonda da je nezaposlen, odnosno da je prestao da mu teče staz osiguranja.

Ako se uvidom u dokumentaciju ustanovi da je kandidat u prijavi naveo netačne podatke, broj bodova će biti korigovan i kandidat će ponovo biti rangiran. U slučaju da je ostvario manji broj bodova od kandidata koji je rangiran kao poslednji na spisku kandidata pozvanih na testiranje, kandidat moze biti isključen iz daljeg izbornog postupka.

Ukoliko kandidat ne preda trazenu dokumentaciju, ili se uvidom u trazena dokumenta ustanovi da ne ispunjava predviđene opšte uslove, isključuje se iz daljeg izbornog postupka.

Za kandidate koji su konkurisali za instruktore

Kandidati koji su prethodno konkurisali za posao instruktora i već su predali dokumentaciju Popisnoj komisiji ne treba ponovo da donose dokumentaciju ukoliko u međuvremenu nije došlo do promene radnog statusa, najviše završene škole i dr. Ukoliko je došlo do promene treba priloziti odgovarajuću dokumentaciju.

 

 

 

donor
donor
donor
donor