Јавни позив активним пољопривредним газдинствима за субвенционисање осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

величина слова

13. април 2017.

Позивају се физичка лица, носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу, са пребивалиштем и производњом на територији општине Рума, да поднесу захтев за субвенционисање инвестиције осигурања у пољопривредној производњи (усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња) за 2017.годину.

Субвенционишу се трошкови осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у износу од 40% од укупног износа обрачунате премије осигурања, без обрачунатог ПДВ-а, а највише до 200.000,00 динара.

Право на коришћење средстава може остварити физичко лице

- носилац регистрованог пољопривредног газдинства,

- има пребивалиште и пољопривредну производњу на територији општине Рума

Право на накнаду дела трошкова осигурања може се остварити само по једном основу (за осигурање усева или плодова или вишегодишњих засада или расадника или животиња).

Уз попуњен захтев доставља се:

- фотокопија личне карте подносиоца захтева,

- доказ да су носиоци пољопривредног газдинства (фотокопија потврде о регистрацији пољопривредног газдинства за 2017.годину),

- копија полисе осигурања издата од стране друштва за осигурање код кога је подносилац осигуран у периоду од 01.11.2016.године до 31.10.2017.године

- да су платили укупну премију осигурања

- изјаву под кривичном и материјалном одговорношћу да нису остварили републичке субвенције за премију осигурања или да неће подносити захтев за субвенцију за премију осигурања Министарству финансије - Управа за трезор

- фотокопија банкарске картице са бројем наменског рачуна пољопривредног газдинства

Захтев са пратећом документацијом предаје се на писарници Општинске управе општине Рума, ул. Орловићева број 5.

 

Период за подношење захтева траје од дана објављивања на сајту и огласној табли општине Рума, па до утрошка средстава планираних за ове намене, односно најкасније до 01.12.2017. године.

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду, ул. Главна 107 први спрат – канцеларија број 6 или на број телефона: 478-712 локал 109.
 

1) Јавни позив активним пољопривредним газдинствима за субвенционисање осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

2) Захтев за субвенционисање осигурања

3) Изјава

 
Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001