Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта

величина слова

10. август 2016.

Председник општине Рума је дана 05.08.2016. године расписао Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

- физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

- физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;

- правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у Служби за катастар непокретности Рума, сваког радног дана од 08 дo 14 часова. Контакт особе Александар Ћујић и Ђорђе Варничић, тел 022-474-230.

Рок за подношење документације за пријављивање је до 12 сати, дана 26.08.2016.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе Општине Рума до наведеног рока.

 

Јавно надметање за давање у закуп пољопривредног земљишта одржаће се у згради 4. Месне заједнице Општине Рума, улица Партизанска   бр. 41 а, и то:

1. К.О. Марђелос, Вогањ, Павловци и Стејановци дана 29.08.2016.године са почетком у 15:30 часова

2. К.О. Кленак, Витојевци и Грабовци дана 30.08.2016.године са почетком у 15:30 часова

3. К.О. Платичево, Никинци и Буђановци, дана 31.08.2016.године са почетком у 15:30 часова

4. К.О. Мали Радинци, Путинци и Хртковци, дана 01.09.2016.године са почетком у 15:30 часова

5. К.О. Краљевци, Жарковац, Добринци и Рума дана 02.09.2016.године са почетком у 15:30 часова

За све додатне информације заинтересована лица могу се обратити у згради Општинске управе ул. Главна 107, први спрат канцеларија број 6 или на број телефона 022-478-712.

 

Оглас

Формулар за пријављивање

Неопходна документација

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001