Articles

I ребаланс за 2016. годину

величина слова

11. јул 2016.

budzetЗаконски основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2016. годину је садржан у члану 63 тачка 1 Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015).

Одредбама овог члана је дефинисано да скупштина локалне власти врши се усклађивање прихода и примања и расхода и издата ка буџета на нижем, вишем или истом нивоу. У овом случају приходи и примања се усклађују са расходима и издацима на вишем нивоу.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2016. годину - I Ребаланс

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian