Представљање књиге “Не будите ме” у Градској библиотеци

величина слова

2. март 2016.

Трећег марта у 19 часова у прос­тори­јама Градске биб­лиотеке “Атанасије Сто­јковић”, одржаће се вече поез­ије и пред­стављање књиге “Не будите ме” која је иза­шла у издању наше биб­лиотеке. У питању је избор најлепших до сада објављених песама из књижевног опуса Ради­воја Проко­пље­вића — Проке. Пес­ник је врло поз­нат широј јавности управо по сво­јој специ­фичној поез­ији, која је у исти мах и родољу­бива, пригодна и помало иронична. Корис­тећи бро­јне мотиве који су везани за свакод­невницу, Прока је најпре поет­ском речју дочарао и насликао срем­ску сред­ину и дух Срема.
О књизи и њеном аутору гов­ориће најпре дирек­тор биб­лиотеке Жељко Сто­јановић, који је уједно и главни и одгов­орни уред­ник овог издања. У про­граму ће учествовти и књижевни кри­тичари Тодор Бјелкић и Ђока Фил­иповић, као поз­наваоци Прокине поет­ике. Про­грам ће водити Бошко Него­в­ановић, а глумац Милан Мића Дудић читаће одабране песме из књиге. Целокупну атмос­феру ће свакако упот­пунити и звукови там­бурица оркестара Сте­вана Одровачког Чарлеје.

Извор: www.novisajt.rumatourism.com

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001