Articles

Обједињена процедура

величина слова

 

Обједињена процедура обухвата:

1. издавање локацијских услова
2. издавање
грађевинских дозвола
3. издавање ре
шења по члану 145. Закона о планирању и изградњи
4. пријаву радова
5. пријаву завр
шетка израде темеља
6. пријаву завр
шетка објекта у конструктивном смислу
7. издавање употребне дозволе
8. прикљу
чење објекта на комуналну инфраструктуру
9. упис права својине
10. измену аката која се прибављају у овој процедури
11. прибављање услова за пројектовање
12. прибављање сагласности на техни
чку документацију
13. прибављање других исправа и документа од које издају имаоци јавних овла
шћења, а која су услов за изградњу објеката односно издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе.

Обједињена процедура се од 01. 01. 2016. године, спроводи кроз Централни информациони систем за електронско издавање дозвола.
Апликација се покре
ће кликом на линк - https://ceop.apr.gov.rs
Неопходно је да подносиоци захтева у Централном систему креирају своје корисни
чке налоге и да поседују квалификоване електронске сертификате, како би могли потписати захтев и проследити исти надлежном органу.
Подносилац захтева преко свог корисни
чког налога може у сваком тренутку да прати свој предмет од момента пријема у надлежни орган до тренутка завршетка обраде захтева. По завршетку предмета подносилац добија обавештење на своју мејл адресу о томе да је предмет завршен и на ком линку може да преузме акт (решење, закључак, обавештење...).

Послове обједињене процедуре обавља Одсек за спровођење обједињене процедуре у оквиру Одељења за урбанизам и грађење.

Запослени на пословима ОП:
- Тања Урбан, дипл.
просторни планер - послови локацијских услова
- Ива Гршић
, дипл. правник - послови грађевинских и употребних дозвола
- Љиљана
Ђукић, дипл. правник - послови грађевинских и употребних дозвола.
- Владислава Повић, дипл. грађ. инж. - послови грађевинских и употребних дозвола.

Телефон 022/433-910, лок. 118 и лок. 116.
Адреса: Рума, Орлови
ћ
ева бр. 5,
канцеларије бр. 15 и 17.
 

 

 

Корисни линкови:

 

 

Релевантни прописи за спровођење процедуре:

 

 

 
 
Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001