Споменик револуције на Градском тргу

величина слова

20. новембар 2014.

Споменик револуције на Градском тргуУ сред самог цен­тра града 1975. године подигнут је Споменик рев­олу­ције који је рад архитеката Свете Давича и Мише Давида, чија замисао никада није била спрове­дена до самог краја. Цео овај прос­тор је облико­ван форум на којем се одви­јају разне активности, свечаности и скупови. На месту где се налази данашњи споменик среди­ном XX века била је велика зелена површина. Прос­тор око споменика је, најпре, био облико­ван у виду амфитеатра од бетон­ских еле­ме­ната и црвене основе, који је пред­стављао антички период. Преуређењем цен­тра града пре неко­лико год­ина, дошло је и до промене изгледа, па самим тим тај део амфитеатра више не пос­тоји и сада је град­ски трг ман­и­фестационог типа по узору на већину градова.

 

Садашњи изглед Градског тргаОд прво­битног изгледа споменика остало је седам форми у мет­алу у облику џи­новских труба, које асоци­рају на 7 Војвођан­ских бригада и пози­циони­ране су према месту нас­танка, три су окренуте ка Фрушкој гори, а четири ка Босни. Међу­тим има и других тумачења, као што су позив на устанак и на јуриш, али исто тако и на сми­рај дана. Овај део споменика пред­стављао је време у ком смо живели – кому­низам. Иза џи­новских труба тре­бала је бити саграђена Град­ска кућа у мод­ер­ном стилу, али та замисао није спрове­дена у дело. Меш­тани овај споменик нази­вају “Трубе”.

Некадашњи изглед Градског тргаНа фотографијама се може видети како је изгледао цен­тар Руме, без споменика, како са ње­говим претход­ним изгледом и како изгледа данас.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001