Одељење за финансије, привреду и пољопривреду

величина слова

Шеф одељења:

Маријана Колонџија, 478-712, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Адреса: Главна 107

                          

 

 

Документа која можете преузети

 

Почевши од 03.01.2018. годинe захтеви за трансфер средстава из буџета општине Рума предвиђених Одлуком о буџету подносе се искључиво путем нових-прилагођених образаца, и то:

1) Захтев за плаћањепо документу - Образац ЗПЛ (за индиректне кориснике буџетаопштине Рума који своје финансијске извештаје консолидују за надлежним директним корисником - општинском Управом),

2) Захтев за исплату плата, додатака и накнада - Образац ЗПЛ-1 (за индиректне кориснике буџетаопштине Рума који своје финансијске извештаје консолидују за надлежним директним корисником - општинском Управом ),

3) Захтев корисника средстава буџета општине Рума за плаћање по документу - Образац ЗПЛ-2 и Образац ЗПЛ-3 (за остале кориснике јавних средстава буџета општине Рума којима се врши трансфер јавних средстава са рачуна извршења буџета).

           
У циљу свеобухватне контроле повлачења и трошења средстава из буџета општине Рума реализовће се само Захтеви који су поднети на новим обрасцима, читко попуњени штампаним словима са свим траженим подацима предвиђеним на самим обрасцима, који у прилогу имају сву неопходну документацију којом се правдају тражена средстава.

Допис - Требовање средстава из буџета Општине Рума за 2018. годину

 

Предузетништво

Пријем и прослеђивање захтева предузетника у вези обављања предузетничке делатности у АПР Београд (где се доносе сва решења)

Издавање уверења о трајању предузетничке радње

Отварање предузетничке радње

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Водич за регистрацију предузетника

 

Пријава за некатегоризовани смештај

На основу члана 12. Закона о угоститељству („Службени гласник РС”, бр. 17/19) угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту, дужан је да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.

У складу са овим чланом потребно је поднети пријаву за некатегорисани објекат (прилог 1) уз допис (у два примерка) на писарницу Општинске управе Општине Рума, Орловићева 5.

За све додатне информације обратити се Општинској управи Рума, Одељење за финансије, привреду и пољопривреду, Главна 107, контакт телефон: 022/478-712, локал 109.

Допис - некатегорисани смештај

Пријава - некатегорисани смештај (Прилог 1)

 

Категоризација угоститељских објеката за смештај

Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и угоститељи (привредно друштво, друго правно лице или предузетник) треба да поднесу захтев за категоризацију објеката домаће радиности- кућа, апартман, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији Општине Рума.

Напомена: Новчаном казном у износу од 150.000 до 350.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако, пре отпочињања обављања угоститељске делатности у угоститељском објекту, у складу са законом о угоститељству, не прибави Решење о категоризацији објекта.

Захтев за категоризацију објеката се подноси на писарницу Општинске управе општине Рума, Улица Орловићева, број: 5

Обрасци и изјаве могу се преузети са сајта општине Рума.

За све додатне информације, обратите се Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду, Главна 107. контакт телефон: 022/478-712, локал 109.

 

Пољопривреда

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Доношење решења о промени намене обрадивог пољопривредног земљишта

Издавање уверења да је лице пољопривредни произвођач

Праћење спровођења уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини

Извештавање о пољопривредној производњи (сетва, жетва, јесењи радови)

Информисање индивидуалних пољопривредних произвођача и регистрованих

пољопривредних газдинстава о актуелностима везаним за пољопривреду

Праћење Конкурса Министарства и Покрајинског секретаријата, прикупљање документације за евентуално учешће на истима или прослеђивање истих лицима на која се односe

Праћење свих актуелности везано за пољопривреду


Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рума


Објављивање јавних позива за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини


Објављивање јавних позива за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде


Објављивање огласа за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини


Спровођење поступка јавне лицитације за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини


Доношење одлука о закупу пољопривредног земљишта у државној својини (по праву пречег закупа, по праву коришћења и на основу лицитације)


Израда и закључење уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини (по праву пречег закупа, по праву коришћења и на основу лицитације)


Издавање потврда да лице јесте/није закупац пољопривредног земљишта у државној својини

 

Општи послови

Статистика

 

Буџет

Буџетско планирање

Израда буџета,

Израда финансијских планова

Израда Плана јавних набавки

Праћење извршења буџета

Извештавање о остварењу буџета

 

Трезор

Буџетско рачуноводство

Састављање завршног рачуна директног корисника буџета

Састављање завршног рачуна консолидованог рачуна буџета

Рачуноводство месних заједница

Интерна контрола

Фактурисање

Пренос средстава корисницима

Ликвидатура


Благајна

Обрачун зарада запослених

Извршавање налога за плаћање

Обрачун накнада по Одлукама

Израда пореских пријава и образаца

 

Јавне набавке

Канцеларија која се бави набавком радова, услуга и добара где се као наручилац јавља Општина Рума.

Јавне набавке

Адреса: Главна 107,канцеларија број 12

Контакт: Злата Јанковић This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Број телефона: 022/479-070

 

Посебни корисници јавних средстава: друштва капитала, привредна друштва, удружења, фондације и задужбине, предузетници, цркве и верске заједнице, политичке странке, задруге и др., који не припадају јавном сектору, а којима се врши пренос средстава из буџета на посебан наменски динарски рачун, дужни су да отворе подрачун код Управе за трезор.

(Правилник о измени Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор - "Службени гласник РС" бр. 24/2016, ступио на снагу 16.03.2016. године).

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001