Одељење за општу управу и заједничке послове

величина слова

 

Шеф oдељења:

Ивана Орловић Зличић

022/433-910, 022/433-911, 022/433-912, 022/433-913, локал 120

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Адреса:

Орловићева 5

 

 

Лице задужено за информације од јавног значаја: Ивана Орловић Зличић телефон: 022/433-910 локал 120, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Списак овлашћених лица за вођење управног поступка и одлучивање о правима и обавезама физичких и правних лица

 

Захтеви које можете преузети:

Захтев за промену презимена услед развода брака

Захтев за издавање извода из МК

Захтев за издавање уверења о држављанству

Захтев за промену имена-презимена

Захтев за промену презимена - признавање очинства

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих

Захтев за издавање уверења о слободном брачном стању

Захтев за комплетирање смртовница за оставински поступак

Захтев за накнадни упис у матичну књигу венчаних

Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених

Захтев за упис у матичну књигу умрлих

Захтев за поништење дуплог уноса у МК и КД

Захтев за допуну података МК и КД

Захтев за излазак матичара - одобрење закључења брака ван службених просторија

Захтев за исправку података МК и КД

Захтев за издавање уверења о подацима из матичних књига

 

Матична служба


Послови који се обављају:

 1. Издавање извода из Матичних књига рођених, венчаних и умрлих;

 2. Издавање међународних(интернационалних) извода из Матичних књига рођених, венчаних и умрлих:

 3. Издавање Уверења о слободном брачном стању као и Уверења ''Nulla osta'' ради закључења брака у другим земљама;

 4. Издавање Уверења по чл.161 и 162 ЗУП-а (о чињеницама о којима се води службена евиденција);

 5. Сачињавање записника о промени презимена након развода брака (у року од 2 месеца од дана доношења пресуде);

 6. Пријава рођења детета ( ако су родитељи венчани дете може да пријави тј. Одреди лично име само један родитељ који доноси извод из Матичне књиге венчаних, изводе из Матичне књиге рођених као и држављанства за оба родитеља. Уколико родитељи детета имају различито држављанство потребно је да дају посебну изјаву које држављанство одређују детету. Уколико родитељи нису венчани потребно је присуство оба родитеља ради давање изјаве о признавању очинства, изводи из Матичних књига рођених и држављанства за оба родитеља и личне карте ради утврђивања идентитета.

 7. Вршење накнадних уписа у Матичне књиге рођених, венчаних и умрлих – по захтеву и налога наших Дипломатских и конзуларних представништава у иностарнству или по захтеву странке која је пријемом у држављанство Републике Србије стекла право и за накнадни упис у домаће Матичне књиге. У овом другом случају странка прилаже – извод из Матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци а може и копија), Уверење о пребивалишту од Полицијске станице Рума, копију личне карте, извод из Матичне књиге венчаних (ако у изводу из Матичне књиге рођених није назначена промена везана за закључење брака а постоји).

 8. Сачињавање пријаве за закључење брака (за будуће младенце који су рођени у Руми потребно је њихово обострано присуство с личним картама а уколико је неко рођен ван Руме потребан је нов извод из Матичне књиге рођених као и Уверење о држављанству. Уколико је један од будућих брачних другова странац потребно је да приликом пријаве има Међународни извод из Мат.књиге рођених или извод његове земље преведе од стране овлашћеног судског тумача за тај језик, као и Уверење о слободном брачном стању такође са преводом. За венчање у службеној просторији не наплаћује се такса, а за венчање ван службене просторије наплаћује се такса од 3.000,00дин. Подразумева се да Матичар из Руме може да венчава само на подручју територије општине Рума. Уколико страни држављанин који жели да се венча не познаје довољно језик на којем ће се венчати дужан је да обезбеди овлашћеног преводиоца за свој матерњи језик. Такође је у изузетним случајевима могуће и закључење брака путем пуномоћника али уз Решење надлежног органа управе и по претходно прибављеној документацији односно овереном пуномоћју странке која жели да закључи брак путем пуномоћника и писменом доказу о личној спречености да присуствује закључењу брака.

 9. Пријава умрлих ради уписа у Матичну књигу умрлих (потребна су два примерка Потврде о смрти издата од надлежног органа, лична карта умрлог или извод из Матичне књиге рођених или венчаних умрлог – уколико их има, као и лична карта пријавиоца смрти.

 10. Сачињавање смртовница за оставинску расправу (за особе умрле ван Руме које су имале пребивалиште на територији Руме) – потребна је фотокопија извода ит Матичне књиге умрлих за покојника и да особа која доноси извод зна податке о имовини наследницима покојника.

 

Поред ових послова Матична служба обавља низ других послова везаних за удовољавање по писменим захтевима странака или органа, сачињавање Извештаја о закључењу брака и Извештаја о смрти и достављање истих ради уписа надлежним органима итд.

 

Изводи из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих се издају на шалтеру Матичне службе, број телефона: 022/433-910,022/433-911, 022/433-912,022/433-913, локал број 111, а остали послови се обављају у канцеларијама број 5 и 6.

Адреса: Орловићева 5, канцеларија број 5, 6

Број телефона: 022/433-910,022/433-911, 022/433-912,022/433-913,локал број 122

Дејан Шербула, Јелена Мирковић, Ружица Миловановић

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Број телефона: 022/433-910,022/433-911, 022/433-912,022/433-913 локал број 117

 

Бројеви телефона месних канцеларија


 1. Вогањ: Ружица Усорац 022/448-007, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2. Стејановци: Никола Кречковић 022/454-424, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3. Павловци: Светлана Ивошевић 022/458-222, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 4. Краљевци: Ружица Миловановић 022/449-205, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 5. Добринци: Горан Хорват 022/453-007, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 6. Мали Радинци: Јасмина Николић  022/457-522, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 7. Путинци: Катица Трифић 022/441-215, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 8. Жарковац Весна Ивановић 022/2444-128, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9. Доњи Петровци: Мара Јешић 022/441-614, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 10. Буђановци: Синиша Павковић 022/447-215, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 11. Хртковци: Јасминка Вучковић 022/455-271, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 12. Никинци: Злата Врандечић 022/443-262, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 13. Витојевци: Силвија Загорац 022/440-618, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 14. Грабовци: Радослава Пауновић 022/450-608, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 15. Кленак: Весна Јовановић Мићић 022/445-071, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 16. Платичево: Вера Денић 022/2451-050, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ТАКСЕ


Таксе за изводе из Мат. књига рођених, венчаних и умрлих на домаћем обрасцу

Републичка такса

Сврха дознаке: Такса
Прималац: Буџет Републике Србије
ДИН: 440,00
Број рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 97 90-229

 

Таксе за интернационалне(међународне) изводе из Мат. књига рођених, венчаних и умрлих

Републичка такса

Сврха дознаке: Такса
Прималац: Буџет Републике Србије
ДИН: 740,00
Број рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 97 90-229

 

Таксе за уверење о слободном брачном стању

Општинска такса

Сврха дознаке: Општински трошкови
Прималац: Општинска управа
ДИН: 100,00
Број рачуна: 840-742251843-73
Позив на број: 97 90-229

Републичка такса

Сврха дознаке: Такса
Прималац: Буџет Републике Србије
ДИН: 1190,00
Број рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 97 90-229

 

Таксе за уверења из Мат. књига рођених, венчаних и умрлих

Општинска такса

Сврха дознаке: Општински трошкови
Прималац: Општинска управа
ДИН: 100,00
Број рачуна: 840-742251843-73
Позив на број: 97 90-229

Републичка такса

Сврха дознаке: Такса
Прималац: Буџет Републике Србије
ДИН: 800,00
Број рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 97 90-229

 

Таксе за уверења о држављанству

Општинска такса

Сврха дознаке: Општински трошкови
Прималац: Општинска управа
ДИН: 100,00
Број рачуна: 840-742251843-73
Позив на број: 97 90-229

Републичка такса

Сврха дознаке: Такса
Прималац: Буџет Републике Србије
ДИН: 800,00
Број рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 97 90-229

 

Таксе за накнадне уписе у МКР(по решењима општинске управе)

Општинска такса

Сврха дознаке: Општински трошкови
Прималац: Општинска управа
ДИН: 150,00
Број рачуна: 840-742251843-73
Позив на број: 97 90-229

Таксе за накнадне уписе у МКУ (по решењима општинске управе)

Општинска такса

Сврха дознаке: Општински трошкови
Прималац: Општинска управа
ДИН: 150,00
Број рачуна: 840-742251843-73
Позив на број: 97 90-229

Републичка такса

Сврха дознаке: Такса
Прималац: Буџет Републике Србије
ДИН: 800,00
Број рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 97 90-229

 

 

Таксе за промену имена/презимена

Општинска такса

Сврха дознаке: Општински трошкови
Прималац: Општинска управа
ДИН: 150,00
Број рачуна: 840-742251843-73
Позив на број: 97 90-229

Републичка такса

Сврха дознаке: Такса
Прималац: Буџет Републике Србије
ДИН: 800,00
Број рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 97 90-229

 

Таксе за исправке у Мат.књигама

Општинска такса

Сврха дознаке: Општински трошкови
Прималац: Општинска управа
ДИН: 150,00
Број рачуна: 840-742251843-73
Позив на број: 97 90-229

 

 

Лична стања грађана


Послови који се обављају:

 1. издавање уверења о држављанству

 2. вођење управног поступка исправке у матичним књигама рођених,венчаних и умрлих

 3. вођење управног поступка накнадног уписа у матичну књигу рођених и матичну књигу умрлих

 4. вођење управног поступка око промене личног имена (имена и презимена)

 

Адреса: Орловићева 5,канцеларија број 7

Контакт: Слађана Јошић, Драган Сретковић

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Број телефона: 022/433-910,022/433-911, 022/433-912, 022/433-913,локал 123

 

Послови информатике


-ажурирање бирачког списка, ажурирање интернет презентације, систем 48, е-управа, одржавање рачунарске мреже

 

Адреса: Орловићева 5, канцеларија број 20

Контакт: Душан Степановић, Драгана Кречковић, Милош Давидовић, Синиша Малетић, Маја Дражић, Миле Вајагић

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Број телефона: 022/433-910,022/433-911, 022/433-912,022/433-913,локал 114

 

Писарница


Све захтеве,молбе и жалбе које су упућене другим одељењима грађани предају на писарници.

 

Адреса: Орловићева 5,шалтер

Контакт: Снежана Сремчевић, Снежана Ивановић, Олгица Стевановић

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Број телефона: 022/433-910,022/433-911, 022/433-912, 022/433-913,локал 105

 

 

 

 

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001